تئوری حسابداری فصل سوم(الهام آبشیرینی )
ساعت ۱٠:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٢/٧ : توسط : راحیل شفیعی سروستانی

 

بسمه تعالی

 

 

 کتاب: تئوری حسابداری

 

      جلد: اول

کد:         شماره فیش: 1

مبحث:  تئوری حسابداری 

 مولف:  هندریکسن- ون بردا

      صفحه: 72

                         مستقیم  

 

موضوع کلی: سده ی حسابداران رسمی

 

مترجم: پارساییان

       ناشر: ترمه

ü  نوع یادداشت       تلخیص  

موضوع جزیی: منشأ پیدایش مقررات

 تاریخ نشر:1385

      فیش نویس: آبشیرینی

                          ترجمه

 

 

 

 

در آمریکا ارائه ی مقررات برای حسابداری در رابطه با راه آهن شروع شد.

در ایالات متحده ی آمریکا بین سال های 1878 و 1893 ساخت راه آهن دارای بالاترین رشد بود و این زمانی بود که مهاجران آمریکایی ، از سراسر اروپا به شدت طرفدار ساخت راه آهن بودند.

طی نخستین سال های فعالیت صنعت راه آهن در آمریکا ، صاحبان و مؤسسان این شرکت ها سود زیادی به سرمایه گذاران در این صنعت می پرداختند.

هنگامی که فعالیت های شرکت های راه آهن دچار مشکل شد، قیمت سهام کاهش شدید یافت و سرمایه گذاران دائمی زیان های زیادی متحمل شدند.

 

 

Regulation in America began with the railroads.

In the United States, railroad construction had its greatest growth from 1878 to 1893,when the massive migrations of Americans across the continent led to a literal frenzy of railroad building.

During the early period of the railroad industry in the United States it was not uncommon for promoters to pay huge dividends out of capital during the early life of a firm.

When this became known, the market price of the stock would fall, creating huge losses for long-term investors who were the permanent stockholders.

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

 

 

 

کتاب: تئوری حسابداری

 

              

             جلد: اول

کد:         شماره فیش: 2

 

 

 

 

مبحث:  تئوری حسابداری

مولف: هندریکسن- ون بردا

 

    صفحه: 72

                    مستقیم

موضوع کلی: سده ی حسابداران رسمی

مترجم: پارساییان

                               

    ناشر: ترمه

ü  نوع یادداشت     تلخیص

موضوع جزیی:کمیسیون تجارت بین ایالتی

تاریخ نشر: 1385

    فیش نویس:آبشیرینی

         ترجمه

در سال 1887 مجلس قانونگذاری ایالات متحده ی آمریکا نخستین نهاد قانونگذاری را به نام «کمیسیون تجارت بین ایالتی (ICC) »تشکیل داد.

قانون هپ برن مصوب 1906 به کمیسیون تجارت بین ایالتی اختیار داد که یک سیستم استاندارد حسابداری ارائه نماید و بر اساس آن نرخ مناسب را برای راه آهن تعیین کند، و بدین وسیله سده ی قانونگذاری در سیستم حسابداری آغاز شد.

                                                                               

 

In 1887 Congress established the first federal regulatory agency , the Interstate commerce commission (ICC).

The Hepburn Act of 1906 gave the ICC the authority to establish a uniform accounting system for use in establishing appropriate rail rates , thereby setting the stage for the century of  regulation of accounting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

              

            

 

بسمه تعالی

کتاب : تئوری حسابداری

   جلد: اول

کد:      شماره فیش: 3

 

مبحث:  تئوری حسابداری

 

مولف: هندریکسن- ون بردا

 

   

   صفحه: 73

                  

                     مستقیم

موضوع کلی: سده ی حسابداران رسمی

 مترجم: پارساییان

                               

    ناشر: ترمه

ü  نوع یادداشت     تلخیص

موضوع جزیی:تشکیل انجمن حسابداران عمومی آمریکا

 تاریخ نشر: 1385

    فیش نویس : آبشیرینی

          ترجمه

 

در اکتبر 1886 «جیمز تی.آنیون » از لندن به نیویورک وارد شد تا به مؤسسه ی «بارو ، وید و گاتری » بپیوندد.

«ادوارد گاتری» در دسامبر1886 از مؤسسه بازدید به عمل آورد و این دو با گروه های علاقمند تشکیل جلسه دادند تا سازمانی مشابه آنچه در انگلستان وجود داشت ، تشکیل دهند.

در جلسه ی 22 دسامبر 1886 ، 6 یا 7 نفر حضور داشتند.در روز بعد که 10 نفر حضور به هم رسانیده بودند برای تأسیس «انجمن حسابداران عمومی آمریکا » رأی دادند.

این سازمان جدید از همان آغاز تصمیم داشت که بر استانداردهای حسابداری اعمال نفوذ نماید.

 

 

In October 1886, James T. Anyon  arrived in New York from London to join the firm of Barrow , Wade, Guthrie  & Company. Edward Guthrie visited the firm in December 1886 , and the two of them called a meeting of interested parties to set in motion an organization similar to the recently found English Institute.

Six or seven attended the first meeting on December 22,1886. The following day the 10 then present voted to form the American Association of Public Accountants (AAPA),the forerunner to the AICPA.

From its inception, the new organization was determined to influence accounting standards.

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

کتاب : تئوری حسابداری

    جلد: اول

کد:      شماره فیش: 4

 

مبحث:  تئوری حسابداری

 

مولف: هندریکسن- ون بردا

 

   

    صفحه: 73

                  

                     مستقیم

موضوع کلی: سده ی حسابداران رسمی

 مترجم: پارساییان

                               

    ناشر: ترمه

ü  نوع یادداشت   تلخیص

موضوع جزیی:  تشکیل انجمن حسابداران عمومی آمریکا

 تاریخ نشر: 1385

    فیش نویس : آبشیرینی

          ترجمه

 

در 1894 جامعه ی حسابداران عمومی آمریکا قطعنامه ای صادر و توصیه کرد که اقلام مندرج در ترازنامه باید بر این مبنا نوشته شود: از اقلامی که دارای بالاترین قدرت نقدینگی هستند آغاز شود و با اقلامی که دارای کمترین قدرت نقدینگی هستند پایان یابد و بدین وسیله این پیام به صورتی روشن مخابره می شد که هدف ارائه ی اطلاعات مورد نظر بستانکاران است.

در 1910، زمانیکه کمیته ای از انجمن های حسابداری مأمور شد از اصطلاحات فنی حسابداری تعریف هایی ارائه کند تا همه ی آنها دارای معنی یکنواختی شوند،انجمن حسابداران عمومی آمریکا در صدد برآمد اقداماتی (با توجه به نیازهای حوزه ی مالیات بر درآمد) به عمل آورد.

 

 

 

In 1894,the  AAPA  adopted a resolution recommending that the order of presentation in the balance sheet should be form the most to the least liquid-clearly indicating an emphasis on  providing  information for creditors.

In 1910 when a committee of the Association was appointed to formulate definition of technical accounting terms in order to give uniformity to their meaning. The AAPA also attempted to make its influence felt in the area of income taxes.

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

کتاب : تئوری حسابداری

    جلد: اول

کد:      شماره فیش: 5

 

مبحث:  تئوری حسابداری

 

مولف: هندریکسن- ون بردا

 

   

    صفحه :74

                  

                     مستقیم

موضوع کلی: سده ی حسابداران رسمی

 مترجم: پارساییان

                               

    ناشر: ترمه

ü  نوع یادداشت     تلخیص

موضوع جزیی:  کمیسیون تجارت فدرال

 تاریخ نشر: 1385

    فیش نویس : آبشیرینی

          ترجمه

 

در 1913 «کمیسیون تجارت فدرال» بوجود آمد تا بر فرایند مصوبه ها و تصویب قوانین نظارت کند.

این کمیسیون دارای اختیاراتی بود تا در مورد هر نوع عمل و اقدامی که امکان داشت مانعی بر سر راه تجارت قرار گیرد تحقیقاتی انجام دهد.

ظرف 3 سال سازمان های قانونگذاری برای تهیه ی صورت های مالی که جهت گرفتن تسهیلات به بانک ها داده می شد احساس نیاز به استاندارد نمودند و کمیسیون تجارت فدرال در این راه پیشگام شد.

دیدگاه های دولت در مورد مقرراتی که حسابداران باید رعایت کنند باعث شد که انبوهی از فعالیت ها مطرح شود که نتیجه ی آن دفترچه ی راهنمایی شد که هیئت مدیره ی بانک مرکزی در 1917 بنام «حسابداری همسان» منتشر کرد.

 

 

 

In 1913 the Federal Trade Commission (FTC) was created to oversee the provisions of  the Act. It had specific authority to investigate any practices that might lead to restraint of  trade.

Within three years the new regulatory bodies perceived a need for standardization in the preparation of financial statements submitted to banker for credit purposes.

The specter of government regulation of accountants caused an immediate flurry  of  activity, with the eventual outcome being the publication by the Federal Reserve Board in 1917 of a pamphlet entitled Uniform Accounting.

 

 

بسمه تعالی

کتاب : تئوری حسابداری

     جلد: اول

کد:      شماره فیش : 6   

 

مبحث:  تئوری حسابداری

 

مولف: هندریکسن- ون بردا

 

  

    صفحه: 74

                  

                     مستقیم

موضوع کلی: سده ی حسابداران رسمی

 مترجم: پارساییان

                               

    ناشر: ترمه

ü  نوع یادداشت   تلخیص

موضوع جزیی:کمیسیون تجارت فدرال

 تاریخ نشر: 1385

    فیش نویس : آبشیرینی

          ترجمه

 

برای دانشجویان رشته ی حسابداری اهمیت سند 1917 در این است که آن نخستین سند اصلی و قابل قبول برای حسابداران (در مرحله ی عمل ) است.

همچنین آن نشان دهنده ی آغاز دوره ای است که رابطه ی بین یک سازمان دولتی متشکل از حسابداران متعلق به بخش خصوصی را با قانونگذاران دولتی برقرار کردند.

این کمیسیون یکبار دیگر یک دفترچه ی راهنما در 1929 با عنوان تأیید صورت های مالی منتشر کرد.

نسخه ی 1929 به عنوان یک مبنای رسمی مورد استفاده ی حسابدارانی قرار گرفت که می توانستند شرکت های پذیرفته شده در بورس نیویورک را حسابرسی کنند.

 

 

The significance of the 1917 document for students of accounting lies in its being the first formal statement of acceptable practice. It also marks the beginning of curious relationship that the governing body of private accountants has had with government regulators ever since.

The pamphlet reappeared in 1929 under yet another title: verification of Financial Statements.

The 1929 revision was to serve as the official basis for audits of companies listed on the New York Stock Exchange.

 

 

بسمه تعالی

کتاب : تئوری حسابداری

     جلد: اول

کد:      شماره فیش : 7   

 

مبحث:  تئوری حسابداری

 

مولف: هندریکسن- ون بردا

 

  

    صفحه: 77

                  

                     مستقیم

موضوع کلی: سده ی حسابداران رسمی

 مترجم: پارساییان

                               

    ناشر: ترمه

ü  نوع یادداشت   تلخیص

موضوع جزیی : بحران 1929

 تاریخ نشر: 1385

    فیش نویس : آبشیرینی

          ترجمه

 

دهه ی منتهی به 1929 دهه ی بسیار خوبی بود.پایان جنگ جهانی اول در 1919 موجب افزایش تقاضا برای کالاهای مصرفی و کالاهای بادوام شد که در نتیجه میزان سرمایه گذاری ها حالت انفجاری پیدا کرد.قیمت ها ثابت بود و حتی اندکی کاهش می یافت.تولید و بهره وری نیروی کار پیوسته افزایش می یافت.سرمایه گذاری در بورس نیویورک افزایش شدید پیدا کرد.

سقوط بازار نیویورک در 1929 امواج سهمگینی بوجود آورد.سرمایه گذاری های خصوصی تا 90% افت کرد.تولید 56% کاهش یافت.شرکت ها یکی پس از دیگری تعطیل می شدند.

 

 

The decade leading up to 1929 was a good one-too good it would appear in retrospect .The ending of the Great War in 1919 released a pent-up demand for consumer goods , plants ,and equipment , which fueled an investment boom .Prices  were stable and even declined slightly .Labor productivity increased substantially .Investment on the New York Stock Exchange increased dramatically.

The crash of the New York  Stock  Market in 1929 left shock waves .Private investment dropped  90 percent .Production  fell 56 percent .As one business after another closed its doors.


 

بسمه تعالی

کتاب : تئوری حسابداری

    جلد: اول

کد:      شماره فیش : 8

 

مبحث:  تئوری حسابداری

 

مولف: هندریکسن- ون بردا

 

  

    صفحه: 78

                  

                     مستقیم

موضوع کلی: سده ی حسابداران رسمی

 مترجم: پارساییان

                               

    ناشر: ترمه

ü  نوع یادداشت   تلخیص

موضوع جزیی : ضروری شدن گزارش حسابرس

 تاریخ نشر: 1385

    فیش نویس : آبشیرینی

          ترجمه

سازمان بورس نیویورک از نخستین سازمان هایی بود که در برابر این بحران واکنش نشان داد.

اگرچه این سازمان در 1792 با این هدف تشکیل شد که داد و ستد اوراق بهادار شرکت های سهامی و اوراق قرضه ی دولتی را تسهیل نماید ، ولی هیچ گاه در صدد بر نیامد از شرکت های پذیرفته شده در بورس بخواهد صورت های مالی خود ارائه کنند.

سازمان بورس نیویورک پس از اول ژانویه ی 1933 از همه ی شرکت هایی که درخواست پذیرش در این بورس را داشتند خواست تا صورت های مالی که ارائه می کنند مورد تأیید حسابدارانی قرار گیرد که طبق قوانین ایالت یا کشور واجد شرایط لازم باشند.

 

 

The New York Stock  Exchange (NYSE) was among the first to react to the crash.

Although it was organized as early as 1792 to facilitate the exchange of corporate securities and governmental bonds, it did not attempt to obtain financial statements from listed companies.

The NYSE that after July 1,1933 ,all companies seeking listing the certificate of accountants qualified under the laws of some state or country.

بسمه تعالی

کتاب : تئوری حسابداری

    جلد: اول

کد:      شماره فیش : 9

 

مبحث:  تئوری حسابداری

 

مولف: هندریکسن- ون بردا

 

  

    صفحه : 81

                  

                     مستقیم

موضوع کلی: سده ی حسابداران رسمی

 مترجم: پارساییان

                               

    ناشر: ترمه

ü  نوع یادداشت   تلخیص

موضوع جزیی : کمیسیون بورس اوراق بهادار

 تاریخ نشر: 1385

    فیش نویس : آبشیرینی

          ترجمه

در ژوئن 1934 کمیسیون بورس اوراق بهادار طبق یک قانون کنگره ی آمریکا تشکیل شد.

این کمیسیون قدرت بسیار زیادی دارد و می تواند رویه های حسابداری و فرم های مربوط به صورت های مالی برای تشکیل پرونده را تعیین کند.

کمیسیون از 1936 تا 1938 درگیر بحث های بسیار داغ در مورد این بود که آیا باید مجموعه ای از اصول حسابداری را تدوین کرد و همه ی سازمان ها را ناگزیر به اجرای آنها نمود یا خیر.

کمیسیون در 1938 تصمیم گرفت که به حرفه ی حسابداری اجازه دهد اصول حسابداری را تدوین نماید.

 

 

On June 1934, the Securities and Exchange Commission (SEC) was created by act of Congress.

The Commission has broad powers to prescribe  accounting  procedures  and the form of accounting statements used in filings .From 1936 to 1938 , the Commission engaged in heated controversy regarding whether or not the Commission itself should promulgate a set of  accounting  principles to be followed by all firms in their filings.

The Commission decided in 1938 to permit the profession to lead the way in the formulation  of  accounting  principles.

 

 

 

 

بسمه تعالی

کتاب : تئوری حسابداری

    جلد: اول

کد:      شماره فیش : 10

 

مبحث:  تئوری حسابداری

 

مولف: هندریکسن- ون بردا

 

  

    صفحه : 82

                  

                     مستقیم

موضوع کلی: سده ی حسابداران رسمی

 مترجم: پارساییان

                               

    ناشر: ترمه

ü  نوع یادداشت   تلخیص

موضوع جزیی : کمیته ی رویه های حسابداری

 تاریخ نشر: 1385

    فیش نویس : آبشیرینی

          ترجمه

 

انجمن حسابداران آمریکا در 1936 «کمیته ی رویه های حسابداری (CAP) » را تشکیل داد تا بدین وسیله بین حرفه ی حسابداری و نهادهای قانونگذاری دولتی ارتباط ایجاد شود.

کمیته ی رویه های حسابداری تا 1959 به طور مرتب تشکیل جلسه می داد و 51 خبرنامه منتشر کرد که هیچ یک از آنها رابطه ی خاصی با دیگری نداشت.

البته نمی توان انتقاد چندان زیادی بر آن وارد کرد ، زیرا کمیته توانسته بود حسابداری را از وخیم ترین وضع ممکن نجات دهد.

 

 

The  relationship between the accounting profession and government regulators, which has been a peculiar feature of American accounting , began with the Committee on Accounting Procedure (CAP) , founded in 1936 by the AIA.

The CAP continued to meet until  1959 and issued  51 bulletins that none bore any particular relationship to the other.

One should not be too critical, though , because the committee did magnificent work in ridding accounting of  the worst excesses.

 

 

 

بسمه تعالی

کتاب : تئوری حسابداری

    جلد: اول

کد:      شماره فیش : 11

 

مبحث:  تئوری حسابداری

 

مولف: هندریکسن- ون بردا

 

  

    صفحه :87

                  

                     مستقیم

موضوع کلی: سده ی حسابداران رسمی

 مترجم: پارساییان

                               

    ناشر: ترمه

ü  نوع یادداشت   تلخیص

موضوع جزیی : تشکیل هیئت اصول حسابداری

 تاریخ نشر: 1385

    فیش نویس : آبشیرینی

          ترجمه

 

 

«الوین آر .ژنینگز» رئیس انجمن حسابداران رسمی آمریکا در اکتبر 1957 با پیشنهاد تشکیل سازمانی جدید برای بررسی مفروضات اصلی حسابداری ، شناسایی «بهترین» اصول و ارائه ی پیشنهادهای جدید برای رهنمود این صنعت و حرفه ی حسابداری موافقت کرد.

در دسامبر 1957 یک «کمیته ی ویژه» برای «برنامه ی تحقیقات» منصوب گردید.کمیته ی مزبور در گزارش 1958 توصیه کرد که هیئت اصول حسابداری جایگزین کمیته ی رویه های حسابداری شود.هدف های هیئت اصول حسابداری بصورت زیر بود:

ارائه ی اصول پذیرفته شده ی حسابداری بصورت مکتوب ، محدود کردن زمینه هایی که موجب تفاوت در روش در حسابداری می شود و تشکیل گردهمایی هایی برای بحث در مورد مسائل بحث برانگیز و حل نشده.

 

 

 

In October 1957 , Alvin R. Jennings, the president of the AICPA, responded to these calls for comparability by proposing a new organization to examine basic accounting assumptions, identify  «best» principles , and devise new methods to guide industry and the accounting profession.

A special committee on Research Programs was appointed in December 1957.Its report of  December of 1958 recommended replacing the Committee on Accounting Procedure with an Accounting  Principles  Board (APB).

The objectives of the APB were to advance the written expression of generally accepted accounting principles , narrow  the  areas of difference in appropriate practice , and lead in discussion of unsettled and controversial issues.

 

بسمه تعالی

کتاب : تئوری حسابداری

    جلد: اول

کد:      شماره فیش : 12

 

مبحث:  تئوری حسابداری

 

مولف: هندریکسن- ون بردا

 

  

    صفحه : 90   

                  

                     مستقیم

موضوع کلی: سده ی حسابداران رسمی

 مترجم: پارساییان

                               

    ناشر: ترمه

ü  نوع یادداشت   تلخیص

موضوع جزیی : عصر جدید

 تاریخ نشر: 1385

    فیش نویس : آبشیرینی

          ترجمه

 

هیئت اصول حسابداری در سراسر عمر خود ، به سبب ناتوانی در تأمین رسالت و مأموریت خود مبنی بر از بین بردن تفاوت در رویه های حسابداری و ارائه ی روش حسابداری همسان و گزارشات مالی ، پیوسته مورد حمله های شدید قرار گرفت.

بسیاری از صاحبنظران پیش بینی می کردند که اگر هیئت اصول حسابداری در زمینه ی تدوین اصول حسابداری دارای سرعت لازم نشود ، کمیسیون بورس اوراق بهادار ناگزیر خواهد شد که در این راه اقدامات لازم را به عمل آورد.

 

 

 

The APB came under almost continuous  attack during  most of its life for its inability to fulfill its mission to narrow the areas of difference and inconsistency in accounting  practice and advance financial reporting in new problem areas.

Many predicted that if the APB did accelerate its progress in establishing accounting principles , the SEC would  take the initiative in doing so.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

کتاب : تئوری حسابداری

    جلد: اول

کد:      شماره فیش : 13

 

مبحث:  تئوری حسابداری

 

مولف: هندریکسن- ون بردا

 

  

    صفحه : 91  

                  

                     مستقیم

موضوع کلی: سده ی حسابداران رسمی

 مترجم: پارساییان

                               

    ناشر: ترمه

ü  نوع یادداشت   تلخیص

موضوع جزیی : تشکیل هیئت استانداردهای حسابداری مالی

 تاریخ نشر: 1385

    فیش نویس : آبشیرینی

          ترجمه

 

انجمن حسابداران رسمی آمریکا و انجمن حسابداری آمریکا ، هر دو ، پیشنهاد کردند که برای تدوین اصول حسابداری تحقیقاتی انجام شود تا بتوان اثربخش ترین سازمان را معرفی کرد.

در دسامبر 1970 رئیس انجمن حسابداری آمریکا درخواست تشکیل یک همایش ویژه را داد تا درباره ی تدوین اصول حسابداری بحث شود.در این همایش ویژه ، متشکل از نمایندگان 21 مؤسسه ی بزرگ حسابداری آمریکا پیشنهاد شد که دو تحقیق زیر نظر انجمن انجام شود.یک تحقیق درباره ی روش هایی بررسی شود که می توان بدان وسیله اصول حسابداری را تدوین کرد.در تحقیق دوم درباره ی هدف های صورت های مالی تحقیق شود.

با توجه به توصیه های گزارش گروه مزبور فعالیت هیئت اصول حسابداری در 1973 پایان یافت و در اول ژانویه «بنیاد حسابداری مالی » ، «هیئت استانداردهای حسابداری مالی» و «شورای مشورتی استانداردهای حسابداری مالی » تشکیل شدند.

 

 

 

Both the AICPA and the AAA proposed studies on the most effective organization structure for establishing accounting  principles.

In December 1970 , the president of the Institute called a special conference to discuss the establishment of accounting  principles. This special conference , consisting of representative from 21 accounting firms , proposed that two studies be sponsored by the Institute. One study would explore the means by which accounting principles should be established. The other study would review the objectives of financial statements.

Its recommendation led in 1973 to the demise of the Accounting Principles  Board to the establishment on July of the Financial Accounting Foundation (FAF), the Financial  Accounting Standard  Board (FASB),and Financial Accounting Standard Advisory Council(FASAC).

 

 

 

بسمه تعالی

کتاب : تئوری حسابداری

    جلد: اول

کد:      شماره فیش : 14

 

مبحث:  تئوری حسابداری

 

مولف: هندریکسن- ون بردا

 

  

    صفحه : 91

                  

                     مستقیم

موضوع کلی: سده ی حسابداران رسمی

 مترجم: پارساییان

                               

     ناشر: ترمه

ü  نوع یادداشت     تلخیص

موضوع جزیی : ساختار وظیفه

 تاریخ نشر: 1385

    فیش نویس : آبشیرینی

          ترجمه

 

وظایف اصلی «بنیاد حسابداری مالی » این است که اعضای « هیئت استانداردهای حسابداری مالی » و «شورای مشورتی استانداردهای حسابداری مالی » را منصوب نماید و برای فعالیت های آنها بودجه تأمین کند.همچنین این بنیاد مسئول منصوب کردن اعضای « هیئت استانداردها ی حسابداری دولتی » است.

مأموریت یا رسالت اعلام شده ی هیئت استانداردهای حسابداری مالی این است: تدوین یا اصلاح استانداردهای حسابداری مالی و گزارشگری جهت هدایت و آموزش مردم که از آن جمله ارائه کنندگان صورت های مالی ، حسابرسان و استفاده کنندگان از اطلاعات مالی می باشند.

شورای مشورتی استانداردهای حسابداری مالی در زمینه های زیر به هیئت استانداردهای حسابداری مالی کمک می کند: حفظ تماس با شرکت ها و حرفه ی حسابداری ، پیشنهاد مسائل جدید ، تأکید بر برخی مسائل قدیمی و یا ترغیب به کنارگذاردن برخی دیگر و اقدامات مثبت در مورد پیبشنهادهای آزمایشی(موضع های اتخاذ شده بوسیله ی هیئت).

 

 

 

The  principle duties of  the Foundation , which meets quarterly , are to appoint the members of  FASB and FASAC and to raise the funds for their operations. It is also responsible for appointing the members of the Government Accounting  Standards  Board.

The Financial Accounting  Standards  Board s stated mission is to establish and improve standards of financial accounting and reporting for the guidance and education of the public including issuers , auditors , and users of financial information.

The Financial Accounting Standards Advisory Council assists the Standard Board by maintaining contact with business and the accounting  profession , by suggesting new issues, by pressing or delaying old positions taken by the Board.

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

کتاب: تئوری حسابداری

   جلد: اول

کد:      شماره فیش : 15

 

مبحث:  تئوری حسابداری

 

مولف: هندریکسن- ون بردا

 

  

    صفحه :96 

                  

                     مستقیم

موضوع کلی: سده ی حسابداران رسمی

 مترجم: پارساییان

                               

    ناشر: ترمه

ü  نوع یادداشت     تلخیص

موضوع جزیی : گروه ضربت برای مسائل اضطراری

 تاریخ نشر: 1385

    فیش نویس : آبشیرینی

          ترجمه

 

با توجه به طولانی شدن این فرایند ، هیئت استانداردهای حسابداری مالی لازم دانست که گروهی را تعیین نماید و آنها مسائل ضروری و مطرح را به سرعت حل کنند.به همین دلیل «هیئت گروه ضربت مسائل اضطراری» متشکل از 16 نفر تشکیل شد.

اگر در مورد مسئله ی مطرح شده در گروه توافق نظر کامل وجود دارد ، راه حل پیشنهادی از پشتیبانی حقوقی برخوردار و لازم الاجرا می شود.

اگر اعضای گروه در مورد آن به توافق نرسند و چنین به نظر برسد که باید از یکی دیگر از شاخص های هیئت استانداردهای حسابداری مالی استفاده کرد ، این مسئله در دستور کار هیئت قرار خواهد گرفت تا در زمان مناسب مورد بحث قرار گیرد.

 

 

 

 

Given the length of the process , the FASB deemed it necessary to establish a group to attempt to resolve pressing issues rapidly. Accordingly it created a 16-person permanent Emerging Issues Task Force (EITF).

If a consensus can be reached , the solution is deemed to have authoritative support. If consensus cannot be reached and the problem is considered to fulfill the FASB’s other criteria, the issues will be placed on the Board’s agenda for later resolution.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

کتاب: تئوری حسابداری

    جلد: اول

کد:      شماره فیش : 16

 

مبحث:  تئوری حسابداری

 

مولف: هندریکسن- ون بردا

 

  

    صفحه : 97

                  

                     مستقیم

موضوع کلی: سده  ی حسابداران رسمی

 مترجم: پارساییان

                               

    ناشر: ترمه

ü  نوع یادداشت     تلخیص

موضوع جزیی : هیئت استانداردهای حسابداری دولتی

 تاریخ نشر: 1385

    فیش نویس : آبشیرینی

          ترجمه

 

در 1984 «هیئت استانداردهای حسابداری دولتی» بوجود آمد تا موازی هیئت استانداردهای حسابداری مالی و همانند آن عمل نماید و گزارش کار خود را به « بنیاد حسابداری مالی» ارائه کند.

توافق اولیه بر این قرار گرفت که هیئت استانداردهای حسابداری دولتی به مسائلی بپردازد که مربوط به دولت های محلی و ایالتی می باشند ، در حالیکه هیئت استانداردهای حسابداری مالی کماکان مسئول سایر نهادها و سازمانها باشد.

 

 

 

A Government Accounting Standards Board (GASB)  was established in 1984 to parallel the  FASB and , like it , to report to the Financial Accounting Foundation.

The initial agreement was that the GASB would rule on issues affecting state and local governments , while all other  institutions would remain the responsibility of the FASB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

کتاب: تئوری حسابداری

    جلد: اول

کد:      شماره فیش : 17

 

مبحث:  تئوری حسابداری

 

مولف: هندریکسن- ون بردا

 

  

    صفحه :97

                  

                     مستقیم

موضوع کلی: سده ی حسابداران رسمی

 مترجم: پارساییان

                               

    ناشر: ترمه

ü  نوع یادداشت     تلخیص

موضوع جزیی : هیئت استانداردهای حسابداری دولتی

 تاریخ نشر: 1385

    فیش نویس : آبشیرینی

         ترجمه  

 

اگر در موردی «هیئت اشتانداردهای حسابداری دولتی» استانداردی ارائه نکرده باشد ، استانداردهایی که درگذشته بوسیله ی سازمان پیشین ، یعنی« شورای ملی حسابداری دولتی » تدوین و ارائه شده اند به قوت خود باقی می مانند و لازم الاجرا هستند.

اگر در موردی استانداردی از هیئت استانداردهای حسابداری دولتی و شورای ملی حسابداری دولتی وجود نداشته باشد ، در آن صورت باید از استانداردهای ارائه شده بوسیله ی هیئت استانداردهای حسابداری مالی استفاده شود.

 

 

 

Standards set by the prior organization, the National Council in Governmental Accounting (NCGA) , would be binding  in the absence of a ruling by the GASB. Where neither the GASB nor the NCGA had ruled , the rules of the FASB would hold.