تئوری حسابداری فصل اول (راحیل شفیعی)
ساعت ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٢/٧ : توسط : راحیل شفیعی سروستانی

 

 

 

 

 

تئوری های حسابداری

 

فصل اول

 

استاد راهنما: دکتر آقایی

 

گردآورنده: راحیل شفیعی سروستانی

 

بهار 1388

 

 

 

 

بسمه تعالی

کتاب:تئوری حسابداری

جلد:اول

کد:         شماره فیش

مبحث:تئوری

مولف:هندرریکسان

صفحه:3

نوع یادداشت  مستقیم

موضوع کلی:روش شناسی

مترجم:پارسائیان             

ناشر:ترمه

                  تلخیص

موضوع جزیی:مقدمه

تاریخ نشر:1386

فیش:1

                  ترجمه

        

مقدمه

مسائل نظری تنها در ((تئوری )) مطرح نمی شوند (موضوعات تئوریکی تنها چیزهای تئوری نیستند) . موضوعات کاربردهای عملی و حسابرسی دارند.

اغلب تئوری حسابداری موضوعی است که به قضاوت حرفه ای افراد بستگی دارد که در گیر امر خاص می باشند. فقط اعضای هیئت استانداردهای حسابداری مالی الزامی برای ارائه تئوری ندارند ؛حسابداران حرفه ای و آنهایی که در صحنه عمل می باشند نیز باید در مورد مسائل تئوریک از قضاوت خود استفاده نمایند . به ندرت امکان دارد که مقامات حسابداری بتوانند مسائل تئوریک را به طور کامل حل کنند.

 

Accounting theory is often a matter of professional judgment made by individuals involved with specific cases. It is not only the members of the Financial Accounting Standard Board (FASB) who are obliged to theorize; practicing accounting is often required to exercise their own judgments in theoretical issues.

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

کتاب:تئوری حسابداری

جلد:اول

کد:         شماره فیش

مبحث:تئوری

مولف:هندرریکسان

صفحه:4

نوع یادداشت  مستقیم

موضوع کلی:روش شناسی

مترجم:پارسائیان          

ناشر:ترمه

                  تلخیص

موضوع جزیی:مقدمه

تاریخ نشر:1386

فیش:2

                  ترجمه

 

عیات استاندارد های حسابداری مالی :

دست کم روش های حسابداری در دو سطح اتخاذ می شود .در یک سطح،هیات حسابداری مالی یا سایر نهادها دارای این قدرت هستند تا مقرر کنند که واحد های تجاری گزارش های خود را به روشی خاص ارائئه کنند و مانع از روشهایی شوند که این نهادها آنها را نامطلوب می دانند... همچنین هر واحد تجاری هم می تواند درباره روش حسابداری تصمیم بگیرد . با افزایش تعداد استانداردها ،گستره انتخاب فردی محدودتر می شود.  ولی در زمینه حسابداری ،سازمان ها می توانند در مورد گزارشگری ،تصمیماتی اتخاذ نمایند و از میان گزینه های گوناگونی (که در آن زمینه استانداردی وجود ندارد )روشی اتخاذ کنند و یا از بین روش های اجرای یک استاندارد یکی را انتخاب نمایند.

 

Accounting choices are made at two levels at least. At one level they are made by the board or other agencies that have the power to require business enterprises to report in some particular way or, if exercised negatively, to prohibit a method that those agencies consider undesirable . . .  Accounting chaises are also made at the level of the individual enterprises. As more accounting standards are issued, the scope for individual choice inevitably becomes circumscribed. But there are now and will always be many accounting decisions to be made by reporting enterprises involving a choice between alternatives for which no standard has been promulgated or a choice between ways of implementing a standard.

 

 

بسمه تعالی

کتاب:تئوری حسابداری

جلد:اول

کد:         شماره فیش

مبحث:تئوری

مولف:هندرریکسان

صفحه:5

نوع یادداشت  مستقیم

موضوع کلی:روش شناسی

مترجم:پارسائیان             

ناشر:ترمه

                  تلخیص

موضوع جزیی:روشهای ارائه تئوری

تاریخ نشر:1386

فیش:3

                  ترجمه

        

روشهای ارائه تئوری

برای حل مسائل پیچیده در حسابداری اقدامات زیادی انجام گرفته و روش های زیادی ارائه شده است . در عبارت های زیر  بخشی از متداول ترین روش ها را ارائه کرده ایم . آنها عبارت اند از دیدگاههای مالیاتی، قانونی ،اصول اخلاقی ، اقتصادی ،رفتاری و ساختاری .

 

Approaches to accounting theory

Numerous approaches have been taken in an attempt to resolve knotty problem in accounting. The paragraphs which follow out line some of the more common: tax, legal, ethical, economic, behavioral and structural.

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

کتاب:تئوری حسابداری

جلد:اول

کد:         شماره فیش

مبحث:تئوری

مولف:هندرریکسان

صفحه:5

نوع یادداشت  مستقیم

موضوع کلی:روش شناسی

مترجم:پارسائیان             

ناشر:ترمه

                  تلخیص

موضوع جزیی: دیدگاه مالیاتی

تاریخ نشر:1386

فیش:4

                  ترجمه

        

دیدگاه مالیاتی :

اگر کسی در  صدد شناسایی منشا نظری (تئوریک) حسابداری مالیاتی برآید ، به سرعت متوجه غواهد شد که هدفهای حسابداری مالیاتی با هدفهای ((گزارشگری مالی)) تفاوت عمده دارند. ((سازمان درآمدهای داغلی آمریکا)) هیچ علاقه ای به محاسبه سود شرکت ندارد تا بر آن اساس هدف های مالیاتی تعیین شوند  . در نتیجه با توجه به هدفهایی که ما دنبال میکنیم نتیجه های حاصل از حسابداری مالیاتی نمی توانند مربوط باشند

When one explores the theoretical origins of tax accounting, one rapidly finds that the objectives of tax accounting are very different from those of financial reporting. The IRS is not so much interested in measuring the income of a company as establishing a base for tax purposes. As a result, the conclusions of tax accounting are irrelevant for our purposes.

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

کتاب:تئوری حسابداری

جلد:اول

کد:         شماره فیش

مبحث:تئوری

مولف:هندرریکسان

صفحه:6

نوع یادداشت  مستقیم

موضوع کلی:روش شناسی

مترجم:پارسائیان             

ناشر:ترمه

                  تلخیص

موضوع جزیی:اثرات مثبت قوانین مالیاتی

تاریخ نشر:1386

فیش:5

                  ترجمه

         اثرات مثبت قوانین مالیاتی بر رویه های حسابداری:

1.آنها توانسته اند نیمی از رویه های حسابداری را به استانداردهای شرکتهای بهنر آن زمان برسانند. این امر باعث شد که رویه های حسابداری عمومی بهبود یابد و نوعی ثبات رویه حفظ شود

   2.روش های استهلاک گنجانده شده در قانون مالیاتهای غیر مستقیم 1909 و قوانین بعدی موجب شد که استفاده از روشهای سیستماتیک استهلاک افزایش یابد و نیز اینکه در مورد استهلاک در صدد شناسایی اصول و یا مفاهیم بهتر برایند و  سرانجام برای محاسبه هزینه استهلاک از روشهای بهتری استفاده کنند.

3.مفاد قانون 1918که به موجب آن ،در صورت لزوم،برای محاسبه سود ارائه فهرست موجودی کالا اجباری شد باعث شد که در مورد روشهای مناسب ارزیابی موجدی ها بحث های زیادی انجام گیرد . پذیرفتن روش ((روش اقل بهای تمام شده یا بازار )) برای تعیین ارزش موجودی ها باعث شد که این روش مورد قبول همگان قرار گیرد و در رابطه با ویژگی های این روش و مقبولیت آن بحث های زیادی انجام شد

They were important in bringing the average accounting practice up to the standard of the better companies at the time. This created an improvement  in general accounting practices and in maintaining concisistency.The provision for depreciation included in the 1909Excise Act and in subsequent act gave rise to the use of systematic deprecation methods, the search for better depreciation concepts , and the use of more appropriate method for calculating deprecation costs. In the 1918Act making inventories mandatory where necessary for the determination of income brought about widespread discussion relating to the appropriate methods of valuation. The acceptance in the early regulations of cost or market, whichever is lower, in the valuation of inventories led to a general adoption of this procedure and to discussion regarding the propriety of the concept.  

بسمه تعالی

کتاب:تئوری حسابداری

جلد:اول

کد:         شماره فیش

مبحث:تئوری

مولف:هندرریکسان

صفحه:7-6

نوع یادداشت  مستقیم

موضوع کلی:روش شناسی

مترجم:پارسائیان             

ناشر:ترمه

                  تلخیص

موضوع جزیی:اثر معکوس قوانین مالیاتی

تاریخ نشر:1386

فیش:6

                  ترجمه

         اثرات معکوس قوانین مالیاتی بر تئوری های حسابداری

1.هر روش استهلاکی که برای تامین هدف های مالیاتی قابل قبول باشد ،بدون توجه به اینکه مبتنی بر یک تئوری مناسب حسابداری باشد یا نباشد ، از نظر هدف های حسابداری هم قابل قبول است

2. اگر هر شرکتی در اظهار نامه مالیاتی موجودی کالا را به روش LIFO محاسبه کرده باشد برای ارائه گزارشات مالی هم باید از این روش استفاده کند

3.در مواردی که شرکت سعی دارد در دور های اولیه کمترین مبلغ را بپردازد اقلامی را به حساب هزینه می برد  که اگر چنین قصدی نداشت به حساب دارایی منظور می شدند

4.از آنجا که قوانین مالیاتی اجازه نمی دهند ،بنابراین برای گزارش کردن هزینه های تعمیرات و نگهداری ((تعلق گرفته و پرداخت نشده ))هیچ ذخیر ه ای وجود ندارد ،مگر اینکه ،به صورت غیر مستقیم واتفاقی از روش های استهلاک تسریعی استفاده کند

1. Any depreciation method acceptable for tax purposes is acceptable for accounting purpose also, regardless of whether or not is follows good accounting theory in the situation.

 2. LIFO must be used for financial reporting purpose if it is used in the tax return.

 3. Item that otherwise might be capitalized in financial reports are charged to expense following the treatment in the tax return where the company seek to obtain the earliest possible tax deduction.

  4. Since the tax law does not permit it, no provision is generally made in financial reports for “accruing” repair and maintenance expenses except indirectly and haphazardly through accelerated depreciation.  

بسمه تعالی

کتاب:تئوری حسابداری

جلد:اول

کد:         شماره فیش

مبحث:تئوری

مولف:هندرریکسان

صفحه:9

نوع یادداشت  مستقیم

موضوع کلی:روش شناسی

مترجم:پارسائیان             

ناشر:ترمه

                  تلخیص

موضوع جزیی: دیدگاه قانونی

تاریخ نشر:1386

فیش:7

                  ترجمه

         دیدگاه قانونی                                       

هیات استاندارد های حسابداری مالی هنگام ارائه ((یک چارچوب نظری ))برای حسابداری برای استفاده از قانون برای تعیین اصول حسابداری جست وجوی زیادی کرد . اعضای این هیات یادآور شدند که در بسیاری از موارد مسائل قانونی و اقتصادی مطرح است .((حقوقدانان و قضات به مفاهیم اموال و مفاهیم مرتبط با آن از همان دیدگاه نگاه میکنند که حسابداران و بازرگانان به دارایی ها نگاه می کنند و برای ارائه تعریفی از آنها دچار مشکلات مشابهی شدند)). اینکه اغلب آنها به نتیجه مشابهی دست نمی یابند موید این واقعیت است که حقوقدانان به سودی توجه میکنند که مشمول مالیات می شود وسودی را که می توان بین سهامداران تقسیم کرد و به سودی که موجب افزایش ارزش می شود و یا معیاری برای سنجش کارایی عملیات است توجه نمی نمایند. بنابراین به طور خلاصه، بدون تردید قوانین توانسته اند مسائل زیادی مطرح کنند که موجب تقویت فکر در مورد پرسش های مطرح در تئوری حسابداری می شوند، ولی به ندرت امکان دارد که قوانین به عنوان یک عامل تعیین کننده عمل کرده باشند.

 

The FASB, in establishing a Conceptual Framework for accounting, investigated the use of law to establish accounting principles. They noted that in many situations there are economic as well as legal issues. “Lawyer and judges look at property and related concepts in much the same way that accountants and businessmen look at asset and have many of same difficulties with definition.” That they do not always arrive at the same conclusion often reflects the fact that lawyers are usually interested in income available for tax or income available for dividends and not income in the sense of an increment in value or measure of operational efficiency. In summary then, while law certainly provides numerous examples that can stimulate thinking on question of accounting theory, it is seldom the deciding factor  

بسمه تعالی

کتاب:تئوری حسابداری

جلد:اول

کد:         شماره فیش

مبحث:تئوری

مولف:هندرریکسان

صفحه:10

نوع یادداشت  مستقیم

موضوع کلی:روش شناسی

مترجم:پارسائیان             

ناشر:ترمه

                  تلخیص

موضوع جزیی:دیدگاه اخلاقی

تاریخ نشر:1386

فیش8

                  ترجمه

        

دیدگاه مبتنی بر اصول اخلاقی

در رویکرد اخلاقی در ارائه تئوری حسابداری بیشتر بر مفاهیم عدل حقیقت و انصاف تاکید می شود. جالب است که هر یک از این ها توانسته اند بر چارچوب نظری ارائه شده به وسیله هیات استاندارد های حسابداری مالی اثر بگذارند . رعایت نکاتی مانند نداشتن تعصب (یک سو نگری) و صداقت در گفتار [اعداد ارائه شده تصویر درست و واقعی از شرکت ارائه کنند] نکاتی هستند که الزاما ویژگی یک سیستم حسابداری قابل اتکا هستند. بی طرفی بدان معنی است که نباید اطلاعات را در به صورتی در آورد که رفتار در جهت خاصی تقویت شود و این یکی از ویژگی های اصلی در تدوین استاندارد ها است. به بیان دیگر اصول اخلاقی توانسته اند در همه سطوح بر حسابداری اعمال نفوذ نماید.

The ethical approach to accounting theory place emphasis on the concepts of justice. Truth and fairness. Interestingly, every one of these concepts has found its way into the Conceptual Framework created by the FASB. Consideration such as the absence of base and representational faithfulness are both consider necessary characteristic of the reliable accounting system. Neutrality, meaning that information should not be colored so as to influence behavior in a particular direction, is an essential feature of standard seating. Ethical consideration, in other word, has a pervasive influence on all of accounting.  

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

کتاب:تئوری حسابداری

جلد:اول

کد:         شماره فیش

مبحث:تئوری

مولف:هندرریکسان

صفحه:10

نوع یادداشت  مستقیم

موضوع کلی:روش شناسی

مترجم:پارسائیان             

ناشر:ترمه

                  تلخیص

موضوع جزیی:دیدگاه اخلاقی

تاریخ نشر:1386

فیش:9

                  ترجمه

        

عده زیادی واژه ((حقیقت)) را به معنی اینکه رویداد مزبور ((با واقعیت ها تطبیق می نماید )) و آن می تواند معادل ((صداقت در گفتار )) باشد، بکار می برند. برخی ها واقعیت های حسابداری را به عنوان داده هایی که ((عینی و قابل اثبات )) هستند می دانند . برخی هم حقیقت را به اصول تعیین شده مربوط می کنند.

از این رو مقررات تدوین شده در مورد شناخت درآمد را به عنوان رهنمودی برای تعیین ((حقیقت)) می دانند (ونه بر عکس) . این دیدگاه باعث می شود که ((حقیقت )) گزارشات مالی به قابل اعتماد بودن اصول و مقررات پذیرفته شده ایبستگی پیدا کند که صورت های مالی بر آن اساس تهیه می شوند. این فرض یا ایده نمی تواند معیار خوبی برای تعیین ((حقیقت ))باشد.

Many use the term truth to mean “in accordance whit the facts” which is equivalent to the concept of “representational faithfulness”. Some refer to accounting facts as data that are objective and verifiable. Many associate the term truth with proposition or statements that they believe to be established principal. Thus, the established rule regarding revenue recognition is used as a guide to determine the truth not the other way around. This makes the truthfulness of the financial reports depend on the fundamental validity of the accepted rules and principles on which the statement are based. This is an inadequate foundation for measuring truthfulness.

 

 

 

 

بسمه تعالی

کتاب:تئوری حسابداری

جلد:اول

کد:         شماره فیش

مبحث:تئوری

مولف:هندرریکسان

صفحه:11

نوع یادداشت  مستقیم

موضوع کلی:روش شناسی

مترجم:پارسائیان             

ناشر:ترمه

                  تلخیص

موضوع جزیی:دیدگاه اقتصادی

تاریخ نشر:1386

فیش:10

                  ترجمه

        

دیدگاه اقتصادی

حسابداران از مدت ها پیش کوشیده اند مفاهیم حسابداری را بر اساس مفاهیم اقتصادی تفسیر کنند، که شامل سه دیدگاه اقتصاد کلان ،اقتصاد خرد، و مسولیت های اجتماعی شرکت می باشد

Economic Approaches

Accounting has long attempted to interpret accounting concepts in terms of economic concept. That is the macroeconomic, the micro economic, and the corporate social.

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

کتاب:تئوری حسابداری

جلد:اول

کد:         شماره فیش

مبحث:تئوری

مولف:هندرریکسان

صفحه:11-12

نوع یادداشت  مستقیم

موضوع کلی:روش شناسی

مترجم:پارسائیان             

ناشر:ترمه

                  تلخیص

موضوع جزیی:اقتصاد کلان

تاریخ نشر:1386

فیش:11

                  ترجمه

        

اقتصاد کلان:

در این دیدگاه سعی می کنند اثر رویه های گزارشگری را بر معیارهای سنجش اقتصادی و فعالیت های اقتصادی در سطحی گسترده تر از شرکت ، مانند صنعت یا اقتصاد ملی توضیح دهد. برخی دیگر چنین استدلا میکنند که یکی از هدف های حسابداری باید این باشد که رفتار سازمان یا فرد را به سوی اجرای سیاست های خاص ملی سوق دهد.

بیشتر کشورها از طریق سیاست های پولی و مالی و کنترل های مستقیم ،سیاستهای اقتصاد کلان را به اجرا در می اورند، ولی برخی کشور ها ،به ویژه سوئد،میکوشند رویه ها و مفاهیم حسابداری خود را بر پایه هدفهای اقتصاد کلان قرار دهند

The macroeconomic approach attempts to explain the effect of alternative reporting procedures on economic measurement and economic activities at a level broader that the firm, such as an industry or the national economy. Some want to go further than explanation and argue that one of the objectives of accounting should be to direct the behavior of firms and individuals toward the implementation of specific national economic policies.

While must countries implement macroeconomic policies through monetary and fiscal policies and direct controls, some countries, notably Sweden, do attempt to base accounting concepts and practices on macroeconomic goals. 

 

 

 

بسمه تعالی

کتاب:تئوری حسابداری

جلد:اول

کد:         شماره فیش

مبحث:تئوری

مولف:هندرریکسان

صفحه:12

نوع یادداشت  مستقیم

موضوع کلی:روش شناسی

مترجم:پارسائیان             

ناشر:ترمه

                  تلخیص

موضوع جزیی:اقتصاد خرد

تاریخ نشر:1386

فیش:12

                  ترجمه

        

اقتصاد خرد

آنها که از دیدگاه اقتصاد خرد به تئوری حسابداری نگاه می کنند، می کوشند اثر های ناشی از روش های مختلف گزارشگری بر فعالیت ها و معیار های سنجش اقتصاد در سطح شرکت توضیح دهند. در تئوری نوین حسابداری که بر پایه اقتصاد خرد قرار می گیرد شرکت یا واحد های تجاری را به عنوان یک واحد اقتصادی مورد توجه قرار می دهند و به فعالیت های اصلی آن (که از طریق کارکردهای آن می باشد) توجه می نماید. هیات استاندارد های حسابدار مالی هنگام ارائه چارچوب نظری این دیدگاه را اتخاذ نمود.. در این دیدگاه مفروضات بر این اساس هستند که که اطلاعات مالی ناگزیر دارای ((نتیجه های اقتصادی)) هستند. نمی توان به راحتی شکل واقعی این نتیجه ها را تعیین کرد و همه بحث ها در زمینه همین موضوع(شکل واقعی نتیجه های اقتصادی) است.

A microeconomic approach to accounting theory attempt to explain the effect of alternative reporting procedures on economic measurement and economic activates at the level of the firm. Modern accounting theory, which is founded in microeconomics therefore focuses on the enterprise as an economic entity whit it main activity affecting the economy through its operation in markets. This is the view adopt by the FASB in its Conceptual  Framework. This is approach take as it fundamental premise that financial information has inevitable economic consequences. The exact form these consequence take is not always easy to determine and in subject to some dispute. 

 

 

بسمه تعالی

کتاب:تئوری حسابداری

جلد:اول

کد:         شماره فیش

مبحث:تئوری

مولف:هندرریکسان

صفحه:12-13

نوع یادداشت  مستقیم

موضوع کلی:روش شناسی

مترجم:پارسائیان             

ناشر:ترمه

                  تلخیص

موضوع جزیی:سنجش مسولیت

تاریخ نشر:1386

فیش:13

                  ترجمه

        

حسابداری سنجش مسولیت های اجتماعی شرکت

شرکت ها معمولا هزینه های مربوط به آلودگی محیط زیست،بیکاری ، شرایط ناسالم محیط کار وسایر مسائل اجتماعی را گزارش نمی کنند ؛ به جز مواردی که شرکت از طریق پرداغت مالیات و اجرای مقررات این هزینه ها را بطور مستقیم تحمل می نماید. در دیدگاه مبتنی بر مسولیت های اجتماعی در مورد این مسائل بحث می شود.هیات استاندارد های حسابداری مالی ،هنگام ارائه چارچوب نظری ، به طور رسمی به این واقعبت توجه کرد که به غیر از مالکان کنونی که به اطلاعات توجه می نمایند گروه های دیگری نیز هستند که که به این اطلاعات علاقه مند هستند که شامل بستانکاران، سهامداران........می باشند.در تئوری نوین حسابداری به این نکته توجه می شود که خود ((اطلاعات)) یک کالای عمومی است و دارای همان ویژگی ها و عوامل برون زا((مانند آلودگی محیط زیست ))می باشد

The cost of environmental pollution , unemployment , unhealthful working conditions, and other social problems are not normally reported by a firm , except to the extent that their costs are borne directly by the firm through taxation and regulation. Corporate social accounting seeks to address these issues.

FASB formally recognized their Conceptual Framework that there are many parties other than present owner interested in financial information. They include creditor, consumer, labor unions, trade union, …. Modern accounting theory recognizes that information itself is a public good with many of the same quality as externality, such as pollution. A market for each is difficult, if not impossible to establish.

 

بسمه تعالی

کتاب:تئوری حسابداری

جلد:اول

کد:         شماره فیش

مبحث:تئوری

مولف:هندرریکسان

صفحه:13-14

نوع یادداشت  مستقیم

موضوع کلی:روش شناسی

مترجم:پارسائیان             

ناشر:ترمه

                  تلخیص

موضوع جزیی:سنجش مسئولیت

تاریخ نشر:1386

فیش:14

                  ترجمه

        

 

در همه جا مسائل اغلاقی مطرح است و نقش مهمی ایفا می کند. هیات استانداردهای حسابداری مالی هنگام ارائه ((تئوری واحد تجاری)) چنین فرض کرد که این شرکت ها نه تنها سود خود را به حداکثر ((می رسانند)) بلکه ((باید))بدین گونه عمل نمایند . دلیلی که در این مورد ارائه کرده اند این است که در سیستم اقتصاد مبتنی بر بازار ،دیدگاه اقتصادی باعث می شود نتایج اخلاقی مطلوبی تحت عنوان ((مطلوبیت پارتو)) به وجودآید.آنان که به حسابداری اجتماعی توجه می نمایند مدعی هستند که کالاهای اجتماعی موجب بی اعتبار شدن چنین دست آوردی خواهند شد. و خواستار این هستند که از دیدگاه اصول اخلاقی ، گام های بلند تری برداشته شود.

Note that here, as elsewhere, ethical play an important role. The entity approach favored by the FASB assumes not only that firms do, but also that they should, maximized their profits. The reason for the latter is the economic theorem that, in a market economy, this leads to an ethically desirable outcome known as optimality. Social accounting respond with the claim that public goods invalidate this result, requiring a broader ethical approach to be taken.

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

کتاب:تئوری حسابداری

جلد:اول

کد:         شماره فیش

مبحث:تئوری

مولف:هندرریکسان

صفحه:15

نوع یادداشت  مستقیم

موضوع کلی:روش شناسی

مترجم:پارسائیان             

ناشر:ترمه

                  تلخیص

موضوع جزیی:دیدگاه رفتاری

تاریخ نشر:1386

فیش:15

                  ترجمه

        

دیدگاه رفتاری

دردیدگاه مزبور به مربوط بودن اطلاعاتی که به تصمیم گیرندگان مخابره می شود و به رفتار افراد یا گروه های متفاوت در برابر ارائه اطلاعات حسابداری توجه می شود. در تئوری های رفتاری بر اثرهایی توجه می شود که گزارشات خارجی می تواند بر تصمیمات مدیریت بگذارند؛همچنین به اثرات بازخوردی از اقدامات حسابداران و حسابرسان نیز توجه می شود . از این رو تدوین کنندگان تئوری های رفتاری در صدد بر می  آیند اثرهای اقتصادی ،روانشناسی و جامعه شناسی  رویه های مختلف حسابداری و شیوه های گزارشگری را مورد ارزیابی و قضاوت قرار دهند

The focus in this approach is on the relevance of information being communicated to decision markers and the behavior of different individual or groups as a result of the presentation of accounting information. However, behavioral theories can also take into consideration the effect of external reports on the decision of management and the feedback effect of the action of accountants and auditor. Thus behavioral theories attempt to measure and evaluate the economic, psychological, and sociological effects of alternative accounting procedures and reporting media.   

 

 

 

 

بسمه تعالی

کتاب:تئوری حسابداری

جلد:اول

کد:         شماره فیش

مبحث:تئوری

مولف:هندرریکسان

صفحه:16

نوع یادداشت  مستقیم

موضوع کلی:روش شناسی

مترجم:پارسائیان             

ناشر:ترمه

                  تلخیص

موضوع جزیی:دیدگاه ساختاری

تاریخ نشر:1386

فیش:16

                  ترجمه

       

دیدگاه ساختاری

در این روش بر ساختار سیستم حسابداری تاکید می شود.در اجرای این روش سعی می شود طبق نمونه پیشین یا موجود عمل  شود. تصمیم گیری و قضاوت در مورد مناسب ترین زمان شناسایی یک رویداد خاص بر پایه زمان هایی است که برای گزارش سایر رویدادها انتخاب شده اند . به بیان دیگر ، حسابدار می کوشد رویدادهای مالی را به طرز مشابهی طبقه بندی کند و ثبات رویه را حفظ کند . تنها زمانی که او با رویدادی مواجه می شود که نمی توان آن را در قالب رویداد های گذشته قرار داد ،مجبور میشود که گامی به عقب بگذارد و اصول اصلی تر استفاده نماید.

It focuses on the structure of the accounting system itself. It attempts to treat like with like. The judgment as to the most appropriate point at which to recognize a particular event is typically base on moment chosen to record other events. In other world, accountant attempt to classify similarly transactions similarly or more formally, you seek consistency in recording transactions. It is only when they encounter a transaction which does not fit into a previous model that they are forced back to more basic principles. 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

کتاب:تئوری حسابداری

جلد:اول

کد:         شماره فیش

مبحث:تئوری

مولف:هندرریکسان

صفحه:17

نوع یادداشت  مستقیم

موضوع کلی:روش شناسی

مترجم:پارسائیان             

ناشر:ترمه

                  تلخیص

موضوع جزیی: دیدگاه ساختاری

تاریخ نشر:1386

فیش:17

                  ترجمه

        

فرایند طبقه بندی دادهای مشابه همانند داده های پیشین و خلاصه کردن آنها در ((گروه های خاص )) حساب ها و دفاتر کل و آنگاه خلاصه کردن این گروه ها در گزارشات و صورتهای مالی را((خلاصه کردن)) می نامند

در 1941 ((کمیته واژه شناسی انجمن حسابداران آمریکا)) فرایند خلاصه کردن را به صورت زیر تعریف میکند:

((حسابداری هنر ثبت، طبقه بندی و خلاصه کردن رویدادهای مالی و رویدادهای غیر مالی ،بر حسب پول و به روش معنی دار، البته این رویدادهایی ،که دست کم ، دارای یک ویژگی مالی بشند و سرانجام تفسیر نتیجه های حاصل.

This process of classifying like data whit like and then summarizing them” in specific grouping (accountant and ledgers) and further summarizing the groupings in to reports and statements like “has been called “compacting”.

In 1941 the Committee on Terminology of the American Institute of Accounting   (AIA) this compacting process in a widely quoted definition:

 Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in term of money, transaction, and events, which are in part, at least, of a financial character, and interpreting the result thereof.

 

 

 

 

بسمه تعالی

کتاب:تئوری حسابداری

جلد:اول

کد:         شماره فیش

مبحث:تئوری

مولف:هندرریکسان

صفحه:18

نوع یادداشت  مستقیم

موضوع کلی:روش شناسی

مترجم:پارسائیان             

ناشر:ترمه

                  تلخیص

موضوع جزیی:طبقه بندی تئوری ها

تاریخ نشر:1386

فیش:18

                  ترجمه

        

طبقه بندی تئوری ها:

چگونه می توان مدعی شد که راه حل ارئه شده درست است ؟ مطرح کردن این پرسش به طرح پرسش دیگری می انجامد: در این محتوا(متن) مقصود از راه حل ((درست)) چیست؟ پاسخ این پرسش ها نه تنها به روش اتخاذ شده بلکه به شیوه و فرم استدلالی که فرد اتخاذ کرده نیز بستگی دارد.

در کل شیوه استدلال افراد به 3گروه طبقه بندی  می شود

1.تئوری به عنوان زبان  2.تئوری از دیدگاه شیوه استدلال   3.تئوری به عنوان یک دستور

How can one tell whether ones solution is correct? That leads to a second question: what does one mean by a correct solution in this context? Answer to this question depend not only on the approach on has taken, but also on the form ones reasoning has taken.

3ways classifying the way people resone are discussed

1. Theory as language 2.theory as reasoning 3.theory as script 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

کتاب:تئوری حسابداری

جلد:اول

کد:         شماره فیش

مبحث:تئوری

مولف:هندرریکسان

صفحه:18-19

نوع یادداشت  مستقیم

موضوع کلی:روش شناسی

مترجم:پارسائیان             

ناشر:ترمه

                  تلخیص

موضوع جزیی:تئوری به عنوان زبان

تاریخ نشر:1386

فیش:19

                  ترجمه

        

تئوری به عنوان زبان

نخستین طبقه بندی بر پایه این استدلال قرار دارد که ((حسابداری)) یک زبان است. وبسیاری آن را زبان تجارت می نامند

مفاهیم اصلی در مورد زبان:

((رفتاری))یعنی مطالعه در باره اثر زبان؛ ((دیدگاه تفسیری)) یعنی مطالعه و تحقیق درباره معنی زبان؛ ((ساختاری)) عبارت است از مطالعه منطق یا گرامر زبان . در رویکرد ساختاری به جنبه های دستور زبان و منطق زبان توجه می شود. دیدگاه معنایی اهمیت دارد، زیرا اطلاعات مالی دارای محتوای اقتصادی یا فیزیکی هستند که مورد توافق هر دو مورد استفادکنندگان و تولید کنندگان این اطلاعات هستند . رویکرد ساختاری از این جهت اهمیت دارد که کمال مطلوب این است که اطلاعات مالی بتوانند با یکدیگر رابطه معقول و منطقی داشته باشند. نقش نظریه پردازانی که بر معنا تاکید می کنند این است که روش هایی را برای بهبود تفسیر اطلاعات حسابداری با توجه به تجربیات و مشاهدات انسانی پیدا کنند. به ویژه هیات استاندارد های حسابداری مالی نهایت سعی خود را می نماید تا خود را از دست اقلامی از ترازنامه رها سازد که از نظر محتوایی دارای معنی نمی باشند

A first classification relies on the notion that accounting is a language. Many call it the language of business .pragmatics is the study of the effect of language; semantics is the study of the meaning of language; and syntactic is the study of the logic or grammar of the language. Semantics is important because ideally financial information has economic or physical content that is agreed to buy both the producer and users of the information. Syntactic is important in accounting because ideally one piece of financial information relates logically to another. The role of theories that emphasize semantics is to find ways to improve the interpretation of accounting information in terms of human observation and experience. The FASB, in particular, is working steadily to rid the balance sheet of items lacking in semantic content.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

کتاب:تئوری حسابداری

جلد:اول

کد:         شماره فیش

مبحث:تئوری

مولف:هندرریکسان

صفحه:20

نوع یادداشت  مستقیم

موضوع کلی:روش شناسی

مترجم:پارسائیان             

ناشر:ترمه

                  تلخیص

موضوع جزیی:تئوری از شیوه استدلال

تاریخ نشر:1386

فیش:20

                  ترجمه

        

تئوری از شیوه استدلال

استدلال قیاسی(استنتاجی):استدلال از کل به جز  می باشد. بر اساس این روش، قواعد و کاربرد های عملی را از تئوری های تعمیم یافته (اصل های مسلم ) و نه از طریق مشاهده رویه ها استنتاج می شود . در فرایند قیاسی ((هدف))بخش مهمی از شیوه استدلال است زیرا هدف های گوناگون  نیاز به ساختار های کاملا متفاوت دارند و به اصول متفاوت می انجامد. ولی گاهی با وجود متفاوت بودن هدف ها، چنین به نظر می رسدکه می توان از زاویه ((هزینه منفعت))بین این روش ها  نوعی سازگاری بوجود آورد . در این شیوه استدلال برای اینکه بتوان متطق را به شیوه دقیق تر ارائه کرد از رویکرد ریاضی یا روش مبتنی بر بدیهیات استفاده می کنند که کاربرد دقیق از روش قیاسی ارائه می کند

 

Objectives are an important part of the deductive process, because different objectives can require entirely different structure and result in different principles. Sometimes, though, despite differences in objectives, cost-benefit considerations demand a compromise. A more precise method of formulating the logic in deductive reasoning is found in the axiomatic or mathematical approach to accounting theory. In this method, mathematical symbols are given to certain ideas and concepts.

 

 

 

بسمه تعالی

کتاب:تئوری حسابداری

جلد:اول

کد:         شماره فیش

مبحث:تئوری

مولف:هندرریکسان

صفحه:21

نوع یادداشت  مستقیم

موضوع کلی:روش شناسی

مترجم:پارسائیان             

ناشر:ترمه

                  تلخیص

موضوع جزیی:نقاط ضعف

تاریخ نشر:1386

فیش:21

                  ترجمه

       

نقاط ضعف

اگر یکی از فرض های مسلم یا بدیهیات نادرست باشد، همه نتیجه ها نادرست خواهد شد . همچنین تصور بر این است که در اجرای این روش از واقعیت ها فاصله زیادی گرفته می شود ، نمی توان اصول واقعی و قابل کاربرد ارایه کرد و یا برای ارایه قاعد عملی یک پایه واساس محکم ارایه نمود . برای یک تئوری هیچ الزامی وجود ندارد که به صورت کامل کاربردی باشد و یا برای تعیین رویه های عملی مورد استفاده قرار گیرد.

One of the main disadvantages of the deductive method is that, if any of the postulates and premises is false, the conclusions may also be false. Also, it is thought tube too far removed from reality to be able to derive realistic and workable principles or to provide the basis for practical roles. But these criticisms generally stem from a misunderstanding of the purpose and meaning of theory.

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

کتاب:تئوری حسابداری

جلد:اول

کد:         شماره فیش

مبحث:تئوری

مولف:هندرریکسان

صفحه:21

نوع یادداشت  مستقیم

موضوع کلی:روش شناسی

مترجم:پارسائیان             

ناشر:ترمه

                  تلخیص

موضوع جزیی: نقاط ضعف

تاریخ نشر:1386

فیش:22

                  ترجمه

        

هدف اصلی تئوری این است که چارچوبی ارایه شود تا بتوان برآن اساس دیدگاه ها (انیشه های نوین یا فکرهای خلاق) و رویه های جدید ارایه کرد ونیز بتوان بدان وسیله از میان چندین رویه یا برخی را انتخاب نمود. اگر این هدف ها تامین شود، هیچ ضرورتی ندارد که تئوری مبنای اصول عملی یا کاربردی قرار گیرد، یا اینکه آن را به ارائه روش ها یا رویه هایی محدود کرد که کاملا کاربردی داشته باشند و از نظر فناوری کنونی قابل اجرا باشند. در واقع ، بسیاری از رویه ها و اصول پذیرفته شده کنونی چیزی جز رهنمودهای کلی در مرحله عمل هستند .   تا اینکه برای موارد خاص به صورت دقیق قابل اجرا باشند .

The main purpose of theory is to provide a framework for the development of new ideas and new procedures and to help in making choices among alternative procedures. If these objectives are met, it is not necessary that theory be based completely on practical concepts or that it is restricted to the development of procedures that are completely workable and practical in terms of current technology. In fact, many of the currently accepted principles and procedures are general guides to action rather than specific rules that can be followed precisely in every applicable case.

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

کتاب:تئوری حسابداری

جلد:اول

کد:         شماره فیش

مبحث:تئوری

مولف:هندرریکسان

صفحه:21

نوع یادداشت  مستقیم

موضوع کلی:روش شناسی

مترجم:پارسائیان             

ناشر:ترمه

                  تلخیص

موضوع جزیی: استدلال استقرایی

تاریخ نشر:1386

فیش:23

                  ترجمه

        

استدلال استقرایی (تحقیق میدانی)

این فرایند بر این اساس قرار دارد که باید از جز به کل رسید.معمولا رویدادهای خاص یا جز بر پایه تجربه های عملی (تحقیقات میدانی) مانند نتیجه های حاصل از تجربه های فردی قرار دارند. علومی که بر پایه تجربه قرار دارند((علوم تجربی)) می نامند.تئوری حسابداری که دادهای مالی را جمع آوری میکند به منظور اینکه نتایج آن را استنباط کنند عمدتا تجربی می باشند. از سویی دیگر روش ساختاری غیر تجربی است . از انجا که مشاهده کنندگان تنها به دادهای خام توجه می کنند ، این بدان معنی نیست که آنها به برخی از اصول و بدیهیات اولیه نیاز ندارند. با انتخاب آنچه که باید مشاهده کرد آنها نظرات قبلی خود را در مورد آنچه که ممکن است مربوط باشد را منعکس می کند.

The process of induction consists of drawing generalized conclusions from specifics. Usually, but not always, the specifics are based upon practical experience such as the outcomes of experiments. Sciences that rely on experience are empirical. Accounting theory that collects financial data to induce its conclusion can be considered empirical. The structural approach, on the other hand, is typically nonemprical. Just because the observes look only at raw data does not mean that they do not need some initial postulates and concepts. By merely choosing what to observe they are reflecting preconceived notions of what might be relevant.

 

 

بسمه تعالی

کتاب:تئوری حسابداری

جلد:اول

کد:         شماره فیش

مبحث:تئوری

مولف:هندرریکسان

صفحه:22

نوع یادداشت  مستقیم

موضوع کلی:روش شناسی

مترجم:پارسائیان             

ناشر:ترمه

                  تلخیص

موضوع جزیی: نقاط قوت

تاریخ نشر:1386

فیش:24

                  ترجمه

        

نقطه قوت روش استقرایی:

الزاما به یک ساختار یا الگوی از پیش تعیین شده محدود نمی شود . پژوهشگران آزادی عمل دارند تا هر آنچه که به نظر آنان مربوط است را مورد مشاهده قرار دهند . نقطه ضعف اصلی این روش این است که مشاهده کننده(پژوهشگر)احتمالا تحت تاثیر این اندیشه قرار گیرد که چه روایطی ((مربوط)) هستند و اینکه چه دادهایی را باید مورد مشاهده و تحقیق قرار داد. نقطه ضعف دیگر ایین است که با احتمال زیاد در حسابداری دادهای خام شرکت های مختلف متفاوت اند. همچنین امکان دارد که روابط متفاوت باشند و از این رو نتوان به راحتی نتیجه حاصل از تحقیق را تعمیم داد.

The advantage of the inductive approach is that it is not necessarily constrained by a preconceived model or structure. Researchers are free to make any observations they may deem relevant. The main disadvantage of the inductive process is that observers are likely to be influenced by subconscious ideas of what the relevant relationships are and what data should be observed. Another disadvantage of the inductive approach is that, in accounting, the raw data are likely to be different for each firm. Relationships may also be different, making it different to draw generalizations.

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

کتاب:تئوری حسابداری

جلد:اول

کد:         شماره فیش

مبحث:تئوری

مولف:هندرریکسان

صفحه:22-23

نوع یادداشت  مستقیم

موضوع کلی:روش شناسی

مترجم:پارسائیان             

ناشر:ترمه

                  تلخیص

موضوع جزیی:تئوری به عنوان دستور

تاریخ نشر:1386

فیش:25

                  ترجمه

         

تئوری به عنوان یک دستور

ارایه تئوری های تشریحی در مورد اینکه چه اطلاعاتی به دیگران رسانده می شود واینکه داده های حسابداری چطور ارایه می شوند ، بحث می شود . تئوری های هنجاری در مورد اینکه چه اطلاعاتی را باید به دیگران رسانید ویا اینکه چطور باید آن را ارایه کرد ، توضیح داده می شود. یعنی در اجرای این روش آنچه باید باشد ، ونه آنچه هست ، بیان می شود.طرفداران تئوری هنجاری یا دستوری می کوشند برای یک رویداد مالی بهترین روش حسابداری را کشف وارایه کنند و طرفداران دیدگاه اثباتی می کوشند شیوه ای را که مدیران ودیگران در مورد تعین بهترین روش بکار می برند ، کشف نماید .

Descriptive theories attempt to set forth and explain what and how financial information is presented and communicated to users of accounting data. Normative theories attempt to prescribe what data ought to be communicated and how they ought to be presented; that is, they attempt to explain what should be rather than what is .the normative one that attempt to discover the best way of accounting for a transaction, and the positive one that attempt to discover how management and others decide which is the best way for them.

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

کتاب:تئوری حسابداری

جلد:اول

کد:         شماره فیش

مبحث:تئوری

مولف:هندرریکسان

صفحه:24

نوع یادداشت  مستقیم

موضوع کلی:روش شناسی

مترجم:پارسائیان             

ناشر:ترمه

                  تلخیص

موضوع جزیی:تائید تئوری

تاریخ نشر:1386

فیش:26

                  ترجمه

        

تائید تئوری

تعیین مقبولیت یا درستی یک تئوری: تئوری های هنجاری شامل تائید خود (( تئوری)) هم می باشد برپایه معقول بودن مفروضات ، مورد قضاوت قرار می گیرند . در حالت ایده ال ، مفروضاتی که یک تئوری هنجاری بر پایه آن قرار گرفته است دلایلی که امکان دارد از نظر قضاوت فابل قبول واقع شوند ، به شیوه ای روشن در ((تئوری)) بیان شوند. در آن صورت ، امکان دارد برخی ها با قبول یا رد کردن مفروضات در صدد رد کردن نتیجه های هنجاری بر آیند ، ولی مبنای مخالفت به شیوه ای روشن مشخص (تعریف شده) است. تئوری های توصیفی ، با توجه به اینکه آیا آنها دارای محتوی تجربی باشند یا خیر ف به دو روش مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرند ، تئوری های ساختاری از نوع تئوری های توصیفی هستند که فاقد محتوی تجربی می باشند. تنها از طریق منطق قابل تائید می باشند .

Verification may be defined as establishing the acceptability, or the truth, of a theory. Normative theories. Including the theory of verification itself, are judged by the reasonableness of their assumptions. Ideally, the assumptions on which a normative theory is based, and the ground on which they might be judged acceptable, are stated clearly in the theory. Others may then reject the normative conclusions by refusing to accept the assumptions, but the basis of disagreement is then well defined. Descriptive theories are evaluated in two different ways depending on whether they have empirical content or not. Syntactic theories are descriptive theories which have to empirical content. They are confirmed by logic alone.

 

 

بسمه تعالی

کتاب:تئوری حسابداری

جلد:اول

کد:         شماره فیش

مبحث:تئوری

مولف:هندرریکسان

صفحه:24-25

نوع یادداشت  مستقیم

موضوع کلی:روش شناسی

مترجم:پارسائیان             

ناشر:ترمه

                  تلخیص

موضوع جزیی:تائید تئوری

تاریخ نشر:1386

فیش:27

                  ترجمه

        

تئوری های معنایی تئوری های توصیفی هستند که محتوی تجربی دارند از آنجا که قصد تئوری های مزبور این است که در مورد دنیای واقعی مطالبی بگویند ، صحت یا درستی آنها برپایه مشاهده قرار دارد .

تئوری های رفتاری تئوری های توصیفی هستند که محتوی تجربی دارند . در تئوری های رفتاری ، بر مفید بودن حسابداری ( برای سرمایه گزاران و دیگران) تاکید می شود . تائید تئوری به درستی آن بستگی ندارد بلکه به ارزش تئوری برای استفاده کنندگان بستگی دارد. به بیان دیگر ، کسی در صدد بر نمی آید تئوری حسابداری رفتاری را تائید کند بلکه در صدد تائید کاربردهای آن بر می آید. آزمون تئوری های توصیفی اغلب بر اساس توان پیش بینی آنها انجام می شود . از آنجا که بویژه در علوم اجتماعی اغلب پیش بینی ها (به سبب مفاهیم رفتاری) قابل اعتماد نیستند ، بسیاری از پژوهشگران از از دیدگاه پیش بینی محض در صدد تائید یک تئوری بر نیامده اند.

Semantic theories, on the other hand, are descriptive theories that do have empirical content. Since they are intended to say something about the real world, their truth depends upon observation. Pragmatic theories are also descriptive theories with empirical content. Pragmatic theories emphasize the usefulness of accounting to investors and others. Their verification depends not so much on their truth as on their value to users. In other words, one dose not verifies a pragmatic accounting theory as such, but rather its use. Tests of descriptive are often cast in the form of predictions. Others have rejected an approach to verification based purely on predictions on grounds that predictions, in the social sciences particularly are frequently under liable because of their behavioral implications.

بسمه تعالی

کتاب:تئوری حسابداری

جلد:اول

کد:         شماره فیش

مبحث:تئوری

مولف:هندرریکسان

صفحه:26

نوع یادداشت  مستقیم

موضوع کلی:روش شناسی

مترجم:پارسائیان             

ناشر:ترمه

                  تلخیص

موضوع جزیی:تائید تئوری

تاریخ نشر:1386

فیش:28

                  ترجمه

         این واقعیت که اصولا تئوری های حسابداری به شکل های گوناگون تدوین یا ارائه تئوری می شوند، باعث خواهد شد که استفاده از پیش بینی به عنوان یک معیار اساسی برای ارزیابی تئوری حسابداری، پیچیده شود. از این رو ،اثبات این تئوری ها در چندین سطح انجام میشود:

1.برای ارتباط بیانیه هاو پدیدههای قابل مشاهده باید مفروضاتی که راجع به جهان واقعی هستند آزمون شوند.

2.باید بتوان رابطه متقابل بین بیانیه ها را،از نظر منطقی بودن ،مورد آزمون قرار داد

3.اگر هریک از فرض های بدیهی بر مبنای قضاوت های ارزشی(ذهنی)قرار گیرد، باید با توجه به رابطه آن با قضاوت های فردی شخص ، پذیرفته یا رد شود

4. اگر نتوان از نظر تجربی تئوری را به اثبات رسانید، باید نتیجه های حاصل از تئوری یا فرضیه ها را به صورت اقدامات مستقل تجر بی به اثبات رسانید

The use of predictions as the main criterion for the evaluation of accounting theory is also complicated by the fact that accounting theories are typically a blend of various forms of theorizing. Their confirmation, therefore, take place at several levels:

1. Assumptions regarding the real world must be tested for correspondence between the statement and observable phenomena.

2. The interrelationship of the statement in the theory must be tested for logical consistency.

3. If any of the premises are based on value judgment, they should be accepted or rejected based on their correspondence to one s own value judgments.

4. If there is in conclusive empirical verification, the conclusions of the theory or the hypothesis must be subjected to independent empirical verification.

بسمه تعالی

کتاب:تئوری حسابداری

جلد:اول

کد:         شماره فیش

مبحث:تئوری

مولف:هندرریکسان

صفحه:27

نوع یادداشت  مستقیم

موضوع کلی:روش شناسی

مترجم:پارسائیان             

ناشر:ترمه

                  تلخیص

موضوع جزیی:نتیجه

تاریخ نشر:1386

فیش:29

                  ترجمه

        

نتیجه

تئوری های حسابداری بر مجموعه از اصول تاکید می کنند که مبنای رویه های حسابداری هستند و به صورت پیش فرض مورد تایئید قرار می دهند، یعنی اصول پذیرفته شده حسابداری. لازم به یادآوری است که اصول حسابداری تنها یکی از نیروهایی است که رویه های حسابداری را شکل می دهند. نیروهای سیاسی ، اقتصادی و قانونی در زمره نیروهای قدرتمندی قرار می گیرند که برای شکل دادن این رویه ها صرفا ملاحضات تئوریکی را مورد بحث قرار می دهند. ارائه تئوری های حسابداری ، علاوه بر تدوین و ارائه اصول می کوشند این نیرو ها را هم درک کنند. به بیان دیگر تئوری یعنی:مجموعه منسجم از اصول فرضی (مفروض)، مفهومی ،رفتاری و کاربردی که یک چارچوب مرجع برای بررسی ماهیت حسابداری ارائه می کند .

Accounting theory, as described in this book, focuses on the set of principles which underlie and, presumably, are supportive of accounting practice: those generally accepted accepted accounting principles (GAAP) to which auditors attest whenever they sign an opinion, it must be said at once, though, that accounting principles are only one force shaping accounting practice. Politics, economics, and law are among many powerful forces which content with purely theoretical considerations to shape practice. Accounting theory, in addition to developing principles, also seeks to understand these forces. Conceptual and pragmatic principles forming a general frame of reference for inquiring into the nature accounting.

 

 

 

بسمه تعالی

کتاب:تئوری حسابداری

جلد:اول

کد:         شماره فیش

مبحث:تئوری

مولف:هندرریکسان

صفحه:27

نوع یادداشت  مستقیم

موضوع کلی:روش شناسی

مترجم:پارسائیان             

ناشر:ترمه

                  تلخیص

موضوع جزیی:نتیجه

تاریخ نشر:1386

فیش:30

                  ترجمه

        

 

نقاط ضعف  تعریف مزبور: در حالی که یک تئوری کلی حسابداری می تواند پدیده مطلوبی باشد. ولی هنوز هم حسابداری ، به عنوان یک علم ، دوران کودکی خود را می گذارند و دارای چنین توانی نمی باشد در این مرحله  بهترین کاری که می توان انجام داد ارائه مجموعه ای از تئوری ها (الگوها ) است و نیز زیر مجموعه های تئوری هایی  که به صورت مکمل  یا رقیب تئوری های اصلی باشند، که می تواند بسیار ارزنده باشد .

An immediate caveat to this definition is that, while a single general theory of accounting may be desirable, accounting as a science is still in too primitive a stage for such a development. The best that can be accomplished in this development stage is a set of theories (models) and sub theories that may be complementary of or competing.

 

 

 

 

 

 

 


 
تئوری حسابداری فصل سوم(الهام آبشیرینی )
ساعت ۱٠:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٢/٧ : توسط : راحیل شفیعی سروستانی

 

بسمه تعالی

 

 

 کتاب: تئوری حسابداری

 

      جلد: اول

کد:         شماره فیش: 1

مبحث:  تئوری حسابداری 

 مولف:  هندریکسن- ون بردا

      صفحه: 72

                         مستقیم  

 

موضوع کلی: سده ی حسابداران رسمی

 

مترجم: پارساییان

       ناشر: ترمه

ü  نوع یادداشت       تلخیص  

موضوع جزیی: منشأ پیدایش مقررات

 تاریخ نشر:1385

      فیش نویس: آبشیرینی

                          ترجمه

 

 

 

 

در آمریکا ارائه ی مقررات برای حسابداری در رابطه با راه آهن شروع شد.

در ایالات متحده ی آمریکا بین سال های 1878 و 1893 ساخت راه آهن دارای بالاترین رشد بود و این زمانی بود که مهاجران آمریکایی ، از سراسر اروپا به شدت طرفدار ساخت راه آهن بودند.

طی نخستین سال های فعالیت صنعت راه آهن در آمریکا ، صاحبان و مؤسسان این شرکت ها سود زیادی به سرمایه گذاران در این صنعت می پرداختند.

هنگامی که فعالیت های شرکت های راه آهن دچار مشکل شد، قیمت سهام کاهش شدید یافت و سرمایه گذاران دائمی زیان های زیادی متحمل شدند.

 

 

Regulation in America began with the railroads.

In the United States, railroad construction had its greatest growth from 1878 to 1893,when the massive migrations of Americans across the continent led to a literal frenzy of railroad building.

During the early period of the railroad industry in the United States it was not uncommon for promoters to pay huge dividends out of capital during the early life of a firm.

When this became known, the market price of the stock would fall, creating huge losses for long-term investors who were the permanent stockholders.

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

 

 

 

کتاب: تئوری حسابداری

 

              

             جلد: اول

کد:         شماره فیش: 2

 

 

 

 

مبحث:  تئوری حسابداری

مولف: هندریکسن- ون بردا

 

    صفحه: 72

                    مستقیم

موضوع کلی: سده ی حسابداران رسمی

مترجم: پارساییان

                               

    ناشر: ترمه

ü  نوع یادداشت     تلخیص

موضوع جزیی:کمیسیون تجارت بین ایالتی

تاریخ نشر: 1385

    فیش نویس:آبشیرینی

         ترجمه

در سال 1887 مجلس قانونگذاری ایالات متحده ی آمریکا نخستین نهاد قانونگذاری را به نام «کمیسیون تجارت بین ایالتی (ICC) »تشکیل داد.

قانون هپ برن مصوب 1906 به کمیسیون تجارت بین ایالتی اختیار داد که یک سیستم استاندارد حسابداری ارائه نماید و بر اساس آن نرخ مناسب را برای راه آهن تعیین کند، و بدین وسیله سده ی قانونگذاری در سیستم حسابداری آغاز شد.

                                                                               

 

In 1887 Congress established the first federal regulatory agency , the Interstate commerce commission (ICC).

The Hepburn Act of 1906 gave the ICC the authority to establish a uniform accounting system for use in establishing appropriate rail rates , thereby setting the stage for the century of  regulation of accounting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

              

            

 

بسمه تعالی

کتاب : تئوری حسابداری

   جلد: اول

کد:      شماره فیش: 3

 

مبحث:  تئوری حسابداری

 

مولف: هندریکسن- ون بردا

 

   

   صفحه: 73

                  

                     مستقیم

موضوع کلی: سده ی حسابداران رسمی

 مترجم: پارساییان

                               

    ناشر: ترمه

ü  نوع یادداشت     تلخیص

موضوع جزیی:تشکیل انجمن حسابداران عمومی آمریکا

 تاریخ نشر: 1385

    فیش نویس : آبشیرینی

          ترجمه

 

در اکتبر 1886 «جیمز تی.آنیون » از لندن به نیویورک وارد شد تا به مؤسسه ی «بارو ، وید و گاتری » بپیوندد.

«ادوارد گاتری» در دسامبر1886 از مؤسسه بازدید به عمل آورد و این دو با گروه های علاقمند تشکیل جلسه دادند تا سازمانی مشابه آنچه در انگلستان وجود داشت ، تشکیل دهند.

در جلسه ی 22 دسامبر 1886 ، 6 یا 7 نفر حضور داشتند.در روز بعد که 10 نفر حضور به هم رسانیده بودند برای تأسیس «انجمن حسابداران عمومی آمریکا » رأی دادند.

این سازمان جدید از همان آغاز تصمیم داشت که بر استانداردهای حسابداری اعمال نفوذ نماید.

 

 

In October 1886, James T. Anyon  arrived in New York from London to join the firm of Barrow , Wade, Guthrie  & Company. Edward Guthrie visited the firm in December 1886 , and the two of them called a meeting of interested parties to set in motion an organization similar to the recently found English Institute.

Six or seven attended the first meeting on December 22,1886. The following day the 10 then present voted to form the American Association of Public Accountants (AAPA),the forerunner to the AICPA.

From its inception, the new organization was determined to influence accounting standards.

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

کتاب : تئوری حسابداری

    جلد: اول

کد:      شماره فیش: 4

 

مبحث:  تئوری حسابداری

 

مولف: هندریکسن- ون بردا

 

   

    صفحه: 73

                  

                     مستقیم

موضوع کلی: سده ی حسابداران رسمی

 مترجم: پارساییان

                               

    ناشر: ترمه

ü  نوع یادداشت   تلخیص

موضوع جزیی:  تشکیل انجمن حسابداران عمومی آمریکا

 تاریخ نشر: 1385

    فیش نویس : آبشیرینی

          ترجمه

 

در 1894 جامعه ی حسابداران عمومی آمریکا قطعنامه ای صادر و توصیه کرد که اقلام مندرج در ترازنامه باید بر این مبنا نوشته شود: از اقلامی که دارای بالاترین قدرت نقدینگی هستند آغاز شود و با اقلامی که دارای کمترین قدرت نقدینگی هستند پایان یابد و بدین وسیله این پیام به صورتی روشن مخابره می شد که هدف ارائه ی اطلاعات مورد نظر بستانکاران است.

در 1910، زمانیکه کمیته ای از انجمن های حسابداری مأمور شد از اصطلاحات فنی حسابداری تعریف هایی ارائه کند تا همه ی آنها دارای معنی یکنواختی شوند،انجمن حسابداران عمومی آمریکا در صدد برآمد اقداماتی (با توجه به نیازهای حوزه ی مالیات بر درآمد) به عمل آورد.

 

 

 

In 1894,the  AAPA  adopted a resolution recommending that the order of presentation in the balance sheet should be form the most to the least liquid-clearly indicating an emphasis on  providing  information for creditors.

In 1910 when a committee of the Association was appointed to formulate definition of technical accounting terms in order to give uniformity to their meaning. The AAPA also attempted to make its influence felt in the area of income taxes.

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

کتاب : تئوری حسابداری

    جلد: اول

کد:      شماره فیش: 5

 

مبحث:  تئوری حسابداری

 

مولف: هندریکسن- ون بردا

 

   

    صفحه :74

                  

                     مستقیم

موضوع کلی: سده ی حسابداران رسمی

 مترجم: پارساییان

                               

    ناشر: ترمه

ü  نوع یادداشت     تلخیص

موضوع جزیی:  کمیسیون تجارت فدرال

 تاریخ نشر: 1385

    فیش نویس : آبشیرینی

          ترجمه

 

در 1913 «کمیسیون تجارت فدرال» بوجود آمد تا بر فرایند مصوبه ها و تصویب قوانین نظارت کند.

این کمیسیون دارای اختیاراتی بود تا در مورد هر نوع عمل و اقدامی که امکان داشت مانعی بر سر راه تجارت قرار گیرد تحقیقاتی انجام دهد.

ظرف 3 سال سازمان های قانونگذاری برای تهیه ی صورت های مالی که جهت گرفتن تسهیلات به بانک ها داده می شد احساس نیاز به استاندارد نمودند و کمیسیون تجارت فدرال در این راه پیشگام شد.

دیدگاه های دولت در مورد مقرراتی که حسابداران باید رعایت کنند باعث شد که انبوهی از فعالیت ها مطرح شود که نتیجه ی آن دفترچه ی راهنمایی شد که هیئت مدیره ی بانک مرکزی در 1917 بنام «حسابداری همسان» منتشر کرد.

 

 

 

In 1913 the Federal Trade Commission (FTC) was created to oversee the provisions of  the Act. It had specific authority to investigate any practices that might lead to restraint of  trade.

Within three years the new regulatory bodies perceived a need for standardization in the preparation of financial statements submitted to banker for credit purposes.

The specter of government regulation of accountants caused an immediate flurry  of  activity, with the eventual outcome being the publication by the Federal Reserve Board in 1917 of a pamphlet entitled Uniform Accounting.

 

 

بسمه تعالی

کتاب : تئوری حسابداری

     جلد: اول

کد:      شماره فیش : 6   

 

مبحث:  تئوری حسابداری

 

مولف: هندریکسن- ون بردا

 

  

    صفحه: 74

                  

                     مستقیم

موضوع کلی: سده ی حسابداران رسمی

 مترجم: پارساییان

                               

    ناشر: ترمه

ü  نوع یادداشت   تلخیص

موضوع جزیی:کمیسیون تجارت فدرال

 تاریخ نشر: 1385

    فیش نویس : آبشیرینی

          ترجمه

 

برای دانشجویان رشته ی حسابداری اهمیت سند 1917 در این است که آن نخستین سند اصلی و قابل قبول برای حسابداران (در مرحله ی عمل ) است.

همچنین آن نشان دهنده ی آغاز دوره ای است که رابطه ی بین یک سازمان دولتی متشکل از حسابداران متعلق به بخش خصوصی را با قانونگذاران دولتی برقرار کردند.

این کمیسیون یکبار دیگر یک دفترچه ی راهنما در 1929 با عنوان تأیید صورت های مالی منتشر کرد.

نسخه ی 1929 به عنوان یک مبنای رسمی مورد استفاده ی حسابدارانی قرار گرفت که می توانستند شرکت های پذیرفته شده در بورس نیویورک را حسابرسی کنند.

 

 

The significance of the 1917 document for students of accounting lies in its being the first formal statement of acceptable practice. It also marks the beginning of curious relationship that the governing body of private accountants has had with government regulators ever since.

The pamphlet reappeared in 1929 under yet another title: verification of Financial Statements.

The 1929 revision was to serve as the official basis for audits of companies listed on the New York Stock Exchange.

 

 

بسمه تعالی

کتاب : تئوری حسابداری

     جلد: اول

کد:      شماره فیش : 7   

 

مبحث:  تئوری حسابداری

 

مولف: هندریکسن- ون بردا

 

  

    صفحه: 77

                  

                     مستقیم

موضوع کلی: سده ی حسابداران رسمی

 مترجم: پارساییان

                               

    ناشر: ترمه

ü  نوع یادداشت   تلخیص

موضوع جزیی : بحران 1929

 تاریخ نشر: 1385

    فیش نویس : آبشیرینی

          ترجمه

 

دهه ی منتهی به 1929 دهه ی بسیار خوبی بود.پایان جنگ جهانی اول در 1919 موجب افزایش تقاضا برای کالاهای مصرفی و کالاهای بادوام شد که در نتیجه میزان سرمایه گذاری ها حالت انفجاری پیدا کرد.قیمت ها ثابت بود و حتی اندکی کاهش می یافت.تولید و بهره وری نیروی کار پیوسته افزایش می یافت.سرمایه گذاری در بورس نیویورک افزایش شدید پیدا کرد.

سقوط بازار نیویورک در 1929 امواج سهمگینی بوجود آورد.سرمایه گذاری های خصوصی تا 90% افت کرد.تولید 56% کاهش یافت.شرکت ها یکی پس از دیگری تعطیل می شدند.

 

 

The decade leading up to 1929 was a good one-too good it would appear in retrospect .The ending of the Great War in 1919 released a pent-up demand for consumer goods , plants ,and equipment , which fueled an investment boom .Prices  were stable and even declined slightly .Labor productivity increased substantially .Investment on the New York Stock Exchange increased dramatically.

The crash of the New York  Stock  Market in 1929 left shock waves .Private investment dropped  90 percent .Production  fell 56 percent .As one business after another closed its doors.


 

بسمه تعالی

کتاب : تئوری حسابداری

    جلد: اول

کد:      شماره فیش : 8

 

مبحث:  تئوری حسابداری

 

مولف: هندریکسن- ون بردا

 

  

    صفحه: 78

                  

                     مستقیم

موضوع کلی: سده ی حسابداران رسمی

 مترجم: پارساییان

                               

    ناشر: ترمه

ü  نوع یادداشت   تلخیص

موضوع جزیی : ضروری شدن گزارش حسابرس

 تاریخ نشر: 1385

    فیش نویس : آبشیرینی

          ترجمه

سازمان بورس نیویورک از نخستین سازمان هایی بود که در برابر این بحران واکنش نشان داد.

اگرچه این سازمان در 1792 با این هدف تشکیل شد که داد و ستد اوراق بهادار شرکت های سهامی و اوراق قرضه ی دولتی را تسهیل نماید ، ولی هیچ گاه در صدد بر نیامد از شرکت های پذیرفته شده در بورس بخواهد صورت های مالی خود ارائه کنند.

سازمان بورس نیویورک پس از اول ژانویه ی 1933 از همه ی شرکت هایی که درخواست پذیرش در این بورس را داشتند خواست تا صورت های مالی که ارائه می کنند مورد تأیید حسابدارانی قرار گیرد که طبق قوانین ایالت یا کشور واجد شرایط لازم باشند.

 

 

The New York Stock  Exchange (NYSE) was among the first to react to the crash.

Although it was organized as early as 1792 to facilitate the exchange of corporate securities and governmental bonds, it did not attempt to obtain financial statements from listed companies.

The NYSE that after July 1,1933 ,all companies seeking listing the certificate of accountants qualified under the laws of some state or country.

بسمه تعالی

کتاب : تئوری حسابداری

    جلد: اول

کد:      شماره فیش : 9

 

مبحث:  تئوری حسابداری

 

مولف: هندریکسن- ون بردا

 

  

    صفحه : 81

                  

                     مستقیم

موضوع کلی: سده ی حسابداران رسمی

 مترجم: پارساییان

                               

    ناشر: ترمه

ü  نوع یادداشت   تلخیص

موضوع جزیی : کمیسیون بورس اوراق بهادار

 تاریخ نشر: 1385

    فیش نویس : آبشیرینی

          ترجمه

در ژوئن 1934 کمیسیون بورس اوراق بهادار طبق یک قانون کنگره ی آمریکا تشکیل شد.

این کمیسیون قدرت بسیار زیادی دارد و می تواند رویه های حسابداری و فرم های مربوط به صورت های مالی برای تشکیل پرونده را تعیین کند.

کمیسیون از 1936 تا 1938 درگیر بحث های بسیار داغ در مورد این بود که آیا باید مجموعه ای از اصول حسابداری را تدوین کرد و همه ی سازمان ها را ناگزیر به اجرای آنها نمود یا خیر.

کمیسیون در 1938 تصمیم گرفت که به حرفه ی حسابداری اجازه دهد اصول حسابداری را تدوین نماید.

 

 

On June 1934, the Securities and Exchange Commission (SEC) was created by act of Congress.

The Commission has broad powers to prescribe  accounting  procedures  and the form of accounting statements used in filings .From 1936 to 1938 , the Commission engaged in heated controversy regarding whether or not the Commission itself should promulgate a set of  accounting  principles to be followed by all firms in their filings.

The Commission decided in 1938 to permit the profession to lead the way in the formulation  of  accounting  principles.

 

 

 

 

بسمه تعالی

کتاب : تئوری حسابداری

    جلد: اول

کد:      شماره فیش : 10

 

مبحث:  تئوری حسابداری

 

مولف: هندریکسن- ون بردا

 

  

    صفحه : 82

                  

                     مستقیم

موضوع کلی: سده ی حسابداران رسمی

 مترجم: پارساییان

                               

    ناشر: ترمه

ü  نوع یادداشت   تلخیص

موضوع جزیی : کمیته ی رویه های حسابداری

 تاریخ نشر: 1385

    فیش نویس : آبشیرینی

          ترجمه

 

انجمن حسابداران آمریکا در 1936 «کمیته ی رویه های حسابداری (CAP) » را تشکیل داد تا بدین وسیله بین حرفه ی حسابداری و نهادهای قانونگذاری دولتی ارتباط ایجاد شود.

کمیته ی رویه های حسابداری تا 1959 به طور مرتب تشکیل جلسه می داد و 51 خبرنامه منتشر کرد که هیچ یک از آنها رابطه ی خاصی با دیگری نداشت.

البته نمی توان انتقاد چندان زیادی بر آن وارد کرد ، زیرا کمیته توانسته بود حسابداری را از وخیم ترین وضع ممکن نجات دهد.

 

 

The  relationship between the accounting profession and government regulators, which has been a peculiar feature of American accounting , began with the Committee on Accounting Procedure (CAP) , founded in 1936 by the AIA.

The CAP continued to meet until  1959 and issued  51 bulletins that none bore any particular relationship to the other.

One should not be too critical, though , because the committee did magnificent work in ridding accounting of  the worst excesses.

 

 

 

بسمه تعالی

کتاب : تئوری حسابداری

    جلد: اول

کد:      شماره فیش : 11

 

مبحث:  تئوری حسابداری

 

مولف: هندریکسن- ون بردا

 

  

    صفحه :87

                  

                     مستقیم

موضوع کلی: سده ی حسابداران رسمی

 مترجم: پارساییان

                               

    ناشر: ترمه

ü  نوع یادداشت   تلخیص

موضوع جزیی : تشکیل هیئت اصول حسابداری

 تاریخ نشر: 1385

    فیش نویس : آبشیرینی

          ترجمه

 

 

«الوین آر .ژنینگز» رئیس انجمن حسابداران رسمی آمریکا در اکتبر 1957 با پیشنهاد تشکیل سازمانی جدید برای بررسی مفروضات اصلی حسابداری ، شناسایی «بهترین» اصول و ارائه ی پیشنهادهای جدید برای رهنمود این صنعت و حرفه ی حسابداری موافقت کرد.

در دسامبر 1957 یک «کمیته ی ویژه» برای «برنامه ی تحقیقات» منصوب گردید.کمیته ی مزبور در گزارش 1958 توصیه کرد که هیئت اصول حسابداری جایگزین کمیته ی رویه های حسابداری شود.هدف های هیئت اصول حسابداری بصورت زیر بود:

ارائه ی اصول پذیرفته شده ی حسابداری بصورت مکتوب ، محدود کردن زمینه هایی که موجب تفاوت در روش در حسابداری می شود و تشکیل گردهمایی هایی برای بحث در مورد مسائل بحث برانگیز و حل نشده.

 

 

 

In October 1957 , Alvin R. Jennings, the president of the AICPA, responded to these calls for comparability by proposing a new organization to examine basic accounting assumptions, identify  «best» principles , and devise new methods to guide industry and the accounting profession.

A special committee on Research Programs was appointed in December 1957.Its report of  December of 1958 recommended replacing the Committee on Accounting Procedure with an Accounting  Principles  Board (APB).

The objectives of the APB were to advance the written expression of generally accepted accounting principles , narrow  the  areas of difference in appropriate practice , and lead in discussion of unsettled and controversial issues.

 

بسمه تعالی

کتاب : تئوری حسابداری

    جلد: اول

کد:      شماره فیش : 12

 

مبحث:  تئوری حسابداری

 

مولف: هندریکسن- ون بردا

 

  

    صفحه : 90   

                  

                     مستقیم

موضوع کلی: سده ی حسابداران رسمی

 مترجم: پارساییان

                               

    ناشر: ترمه

ü  نوع یادداشت   تلخیص

موضوع جزیی : عصر جدید

 تاریخ نشر: 1385

    فیش نویس : آبشیرینی

          ترجمه

 

هیئت اصول حسابداری در سراسر عمر خود ، به سبب ناتوانی در تأمین رسالت و مأموریت خود مبنی بر از بین بردن تفاوت در رویه های حسابداری و ارائه ی روش حسابداری همسان و گزارشات مالی ، پیوسته مورد حمله های شدید قرار گرفت.

بسیاری از صاحبنظران پیش بینی می کردند که اگر هیئت اصول حسابداری در زمینه ی تدوین اصول حسابداری دارای سرعت لازم نشود ، کمیسیون بورس اوراق بهادار ناگزیر خواهد شد که در این راه اقدامات لازم را به عمل آورد.

 

 

 

The APB came under almost continuous  attack during  most of its life for its inability to fulfill its mission to narrow the areas of difference and inconsistency in accounting  practice and advance financial reporting in new problem areas.

Many predicted that if the APB did accelerate its progress in establishing accounting principles , the SEC would  take the initiative in doing so.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

کتاب : تئوری حسابداری

    جلد: اول

کد:      شماره فیش : 13

 

مبحث:  تئوری حسابداری

 

مولف: هندریکسن- ون بردا

 

  

    صفحه : 91  

                  

                     مستقیم

موضوع کلی: سده ی حسابداران رسمی

 مترجم: پارساییان

                               

    ناشر: ترمه

ü  نوع یادداشت   تلخیص

موضوع جزیی : تشکیل هیئت استانداردهای حسابداری مالی

 تاریخ نشر: 1385

    فیش نویس : آبشیرینی

          ترجمه

 

انجمن حسابداران رسمی آمریکا و انجمن حسابداری آمریکا ، هر دو ، پیشنهاد کردند که برای تدوین اصول حسابداری تحقیقاتی انجام شود تا بتوان اثربخش ترین سازمان را معرفی کرد.

در دسامبر 1970 رئیس انجمن حسابداری آمریکا درخواست تشکیل یک همایش ویژه را داد تا درباره ی تدوین اصول حسابداری بحث شود.در این همایش ویژه ، متشکل از نمایندگان 21 مؤسسه ی بزرگ حسابداری آمریکا پیشنهاد شد که دو تحقیق زیر نظر انجمن انجام شود.یک تحقیق درباره ی روش هایی بررسی شود که می توان بدان وسیله اصول حسابداری را تدوین کرد.در تحقیق دوم درباره ی هدف های صورت های مالی تحقیق شود.

با توجه به توصیه های گزارش گروه مزبور فعالیت هیئت اصول حسابداری در 1973 پایان یافت و در اول ژانویه «بنیاد حسابداری مالی » ، «هیئت استانداردهای حسابداری مالی» و «شورای مشورتی استانداردهای حسابداری مالی » تشکیل شدند.

 

 

 

Both the AICPA and the AAA proposed studies on the most effective organization structure for establishing accounting  principles.

In December 1970 , the president of the Institute called a special conference to discuss the establishment of accounting  principles. This special conference , consisting of representative from 21 accounting firms , proposed that two studies be sponsored by the Institute. One study would explore the means by which accounting principles should be established. The other study would review the objectives of financial statements.

Its recommendation led in 1973 to the demise of the Accounting Principles  Board to the establishment on July of the Financial Accounting Foundation (FAF), the Financial  Accounting Standard  Board (FASB),and Financial Accounting Standard Advisory Council(FASAC).

 

 

 

بسمه تعالی

کتاب : تئوری حسابداری

    جلد: اول

کد:      شماره فیش : 14

 

مبحث:  تئوری حسابداری

 

مولف: هندریکسن- ون بردا

 

  

    صفحه : 91

                  

                     مستقیم

موضوع کلی: سده ی حسابداران رسمی

 مترجم: پارساییان

                               

     ناشر: ترمه

ü  نوع یادداشت     تلخیص

موضوع جزیی : ساختار وظیفه

 تاریخ نشر: 1385

    فیش نویس : آبشیرینی

          ترجمه

 

وظایف اصلی «بنیاد حسابداری مالی » این است که اعضای « هیئت استانداردهای حسابداری مالی » و «شورای مشورتی استانداردهای حسابداری مالی » را منصوب نماید و برای فعالیت های آنها بودجه تأمین کند.همچنین این بنیاد مسئول منصوب کردن اعضای « هیئت استانداردها ی حسابداری دولتی » است.

مأموریت یا رسالت اعلام شده ی هیئت استانداردهای حسابداری مالی این است: تدوین یا اصلاح استانداردهای حسابداری مالی و گزارشگری جهت هدایت و آموزش مردم که از آن جمله ارائه کنندگان صورت های مالی ، حسابرسان و استفاده کنندگان از اطلاعات مالی می باشند.

شورای مشورتی استانداردهای حسابداری مالی در زمینه های زیر به هیئت استانداردهای حسابداری مالی کمک می کند: حفظ تماس با شرکت ها و حرفه ی حسابداری ، پیشنهاد مسائل جدید ، تأکید بر برخی مسائل قدیمی و یا ترغیب به کنارگذاردن برخی دیگر و اقدامات مثبت در مورد پیبشنهادهای آزمایشی(موضع های اتخاذ شده بوسیله ی هیئت).

 

 

 

The  principle duties of  the Foundation , which meets quarterly , are to appoint the members of  FASB and FASAC and to raise the funds for their operations. It is also responsible for appointing the members of the Government Accounting  Standards  Board.

The Financial Accounting  Standards  Board s stated mission is to establish and improve standards of financial accounting and reporting for the guidance and education of the public including issuers , auditors , and users of financial information.

The Financial Accounting Standards Advisory Council assists the Standard Board by maintaining contact with business and the accounting  profession , by suggesting new issues, by pressing or delaying old positions taken by the Board.

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

کتاب: تئوری حسابداری

   جلد: اول

کد:      شماره فیش : 15

 

مبحث:  تئوری حسابداری

 

مولف: هندریکسن- ون بردا

 

  

    صفحه :96 

                  

                     مستقیم

موضوع کلی: سده ی حسابداران رسمی

 مترجم: پارساییان

                               

    ناشر: ترمه

ü  نوع یادداشت     تلخیص

موضوع جزیی : گروه ضربت برای مسائل اضطراری

 تاریخ نشر: 1385

    فیش نویس : آبشیرینی

          ترجمه

 

با توجه به طولانی شدن این فرایند ، هیئت استانداردهای حسابداری مالی لازم دانست که گروهی را تعیین نماید و آنها مسائل ضروری و مطرح را به سرعت حل کنند.به همین دلیل «هیئت گروه ضربت مسائل اضطراری» متشکل از 16 نفر تشکیل شد.

اگر در مورد مسئله ی مطرح شده در گروه توافق نظر کامل وجود دارد ، راه حل پیشنهادی از پشتیبانی حقوقی برخوردار و لازم الاجرا می شود.

اگر اعضای گروه در مورد آن به توافق نرسند و چنین به نظر برسد که باید از یکی دیگر از شاخص های هیئت استانداردهای حسابداری مالی استفاده کرد ، این مسئله در دستور کار هیئت قرار خواهد گرفت تا در زمان مناسب مورد بحث قرار گیرد.

 

 

 

 

Given the length of the process , the FASB deemed it necessary to establish a group to attempt to resolve pressing issues rapidly. Accordingly it created a 16-person permanent Emerging Issues Task Force (EITF).

If a consensus can be reached , the solution is deemed to have authoritative support. If consensus cannot be reached and the problem is considered to fulfill the FASB’s other criteria, the issues will be placed on the Board’s agenda for later resolution.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

کتاب: تئوری حسابداری

    جلد: اول

کد:      شماره فیش : 16

 

مبحث:  تئوری حسابداری

 

مولف: هندریکسن- ون بردا

 

  

    صفحه : 97

                  

                     مستقیم

موضوع کلی: سده  ی حسابداران رسمی

 مترجم: پارساییان

                               

    ناشر: ترمه

ü  نوع یادداشت     تلخیص

موضوع جزیی : هیئت استانداردهای حسابداری دولتی

 تاریخ نشر: 1385

    فیش نویس : آبشیرینی

          ترجمه

 

در 1984 «هیئت استانداردهای حسابداری دولتی» بوجود آمد تا موازی هیئت استانداردهای حسابداری مالی و همانند آن عمل نماید و گزارش کار خود را به « بنیاد حسابداری مالی» ارائه کند.

توافق اولیه بر این قرار گرفت که هیئت استانداردهای حسابداری دولتی به مسائلی بپردازد که مربوط به دولت های محلی و ایالتی می باشند ، در حالیکه هیئت استانداردهای حسابداری مالی کماکان مسئول سایر نهادها و سازمانها باشد.

 

 

 

A Government Accounting Standards Board (GASB)  was established in 1984 to parallel the  FASB and , like it , to report to the Financial Accounting Foundation.

The initial agreement was that the GASB would rule on issues affecting state and local governments , while all other  institutions would remain the responsibility of the FASB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

کتاب: تئوری حسابداری

    جلد: اول

کد:      شماره فیش : 17

 

مبحث:  تئوری حسابداری

 

مولف: هندریکسن- ون بردا

 

  

    صفحه :97

                  

                     مستقیم

موضوع کلی: سده ی حسابداران رسمی

 مترجم: پارساییان

                               

    ناشر: ترمه

ü  نوع یادداشت     تلخیص

موضوع جزیی : هیئت استانداردهای حسابداری دولتی

 تاریخ نشر: 1385

    فیش نویس : آبشیرینی

         ترجمه  

 

اگر در موردی «هیئت اشتانداردهای حسابداری دولتی» استانداردی ارائه نکرده باشد ، استانداردهایی که درگذشته بوسیله ی سازمان پیشین ، یعنی« شورای ملی حسابداری دولتی » تدوین و ارائه شده اند به قوت خود باقی می مانند و لازم الاجرا هستند.

اگر در موردی استانداردی از هیئت استانداردهای حسابداری دولتی و شورای ملی حسابداری دولتی وجود نداشته باشد ، در آن صورت باید از استانداردهای ارائه شده بوسیله ی هیئت استانداردهای حسابداری مالی استفاده شود.

 

 

 

Standards set by the prior organization, the National Council in Governmental Accounting (NCGA) , would be binding  in the absence of a ruling by the GASB. Where neither the GASB nor the NCGA had ruled , the rules of the FASB would hold.